Level 11
Level 12

HSK 4 - PINYIN


600 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ai4 qing2
爱情
an1 pai2
安排
an1 quan2
安全
an4
an4 shi2
按时
an4 zhao4
按照
bao1 kuo4
包括
bao3 hu4
保护
bao3 zheng4
保证
bao4
bao4 dao4
报道
bao4 ming2
报名
bao4 qian4
抱歉
bei4
ben3 lai2
本来
ben4
bi3 ji4 ben3
笔记本
bi4 ye4
毕业
bian4
biao1 zhun3
标准
biao3 da2
表达
biao3 ge2
表格
biao3 yang2
表扬
bing3 gan1
饼干
bing4 qie3
并且
bo2 shi4
博士
bu4 dan4
不但
bu4 de2 bu4
不得不
bu4 fen4
部分
bu4 guan3
不管
bu4 guo4
不过
bu4 jin3
不仅
ca1
cai1
cai2 liao4
材料
can1 guan1
参观
cha4 bu5 duo1
差不多
chang2
Chang2 cheng2
长城
Chang2 jiang1
长江
chang3
chao1 guo4
超过
chao3
cheng2 gong1
成功
cheng2 shi2
诚实
cheng2 shu2
成熟
cheng2 wei2
成为
cheng2 zuo4
乘坐
chi1 jing1
吃惊
chong2 xin1
重新
chou1 yan1
抽烟
chu1 chai1
出差
chu1 fa1
出发
chu1 sheng1
出生
chuan2 zhen1
传真
chuang1 hu5
窗户
ci2 dian3
词典
cong2 lai2
从来
cu1 xin1
粗心
da2 an4
答案
da3 ban5
打扮
da3 rao3
打扰
da3 yin4
打印
da3 zhe2
打折
da3 zhen1
打针
da4 gai4
大概
da4 shi3 guan3
大使馆
da4 yue1
大约
dai4
dai4 biao3
代表
dai4 fu5
大夫
dai4 ti4
代替
dang1
dang1 di4
当地
dang1 shi2
当时
dao1
dao3 you2
导游
dao4 chu4
到处
dao4 di3
到底
dao4 qian4
道歉
de2 yi4
得意
dei3
deng3
di3
di4 qiu2
地球
di4 zhi3
地址
diao4
diao4 cha2
调查
diu1
dong4 zuo4
动作
du3 che1
堵车
du4 zi5
肚子
duan4
dui4
dui4 hua4
对话
dui4 mian4
对面
dun4
duo3
er2
er2 tong2
儿童
fa1
fa1 sheng1
发生
fa1 zhan3
发展
fa3 lv4
法律
fan1 yi4
翻译
fan2 nao3
烦恼
fan3 dui4
反对
fan3 ying4
反应
fan4 wei2
范围
fang1 fa3
方法
fang1 mian4
方面
fang1 xiang4
方向
fang3 wen4
访问
fang4 qi4
放弃
fang4 shu3 jia4
放暑假
fen1 zhi1
…分之…
fen4
feng1 fu4
丰富
feng1 jing3
风景
fou3 ze2
否则
fu2 he2
符合
fu4
fu4 qin1
父亲
fu4 yin4
复印
fu4 za2
复杂
fu4 ze2
负责
gai3 bian4
改变
gan1
gan1 bei1
干杯
gan1 zao4
干燥
gan3 dong4
感动
gan3 jue2
感觉
gan3 qing2
感情
gan3 xie4
感谢
gang1 gang5
刚刚
gao1 ji2
高级
ge4
ge4 zi5
个子
gong1 ju4
工具
gong1 li3
公里
gong1 zi1
工资
gong4 tong2
共同
gou4
gou4 wu4
购物
gu1 dan1
孤单
gu1 ji4
估计
gu3 li4
鼓励
gu3 zhang3
鼓掌
gu4 ke4
顾客
gu4 yi4
故意
gua4
guan1 jian4
关键
guan1 zhong4
观众
guan3 li3
管理
guang1
guang3 bo1
广播
guang3 gao4
广告
guang4
gui1 ding4
规定
guo2 ji4
国际
guo3 ran2
果然
guo4
guo4 cheng2
过程
hai3 yang2
海洋
hai4 xiu1
害羞
han2 jia4
寒假
han4
hang2 ban1
航班
hao3 chu5
好处
hao3 xiang4
好像
hao4 ma3
号码
he2 ge2
合格
he2 shi4
合适
he2 zi5
盒子
hou2 zi5
猴子
hou4
hou4 hui3
后悔
hou4 lai2
后来
hu1 ran2
忽然
hu4 shi5
护士
hu4 xiang1
互相
huai2 yi2
怀疑
hui2 yi4
回忆
huo2 dong4
活动
huo2 po5
活泼
huo3
huo4 de2
获得
ji1 chu3
基础
ji1 dong4
激动
ji1 ji2
积极
ji1 lei3
积累
ji2 he2
集合
ji2 qi2
极其
ji2 shi2
及时
ji2 shi3
即使
ji4
ji4 hua4
计划
ji4 ran2
既然
ji4 shu4
技术
ji4 xu4
继续
ji4 zhe3
记者
jia1 ban1
加班
jia1 ju4
家具
jia1 you2 zhan4
加油站
jia3
jia4 ge2
价格
jian1 chi2
坚持
jian3 fei2
减肥
jian3 shao3
减少
jiang1 lai2
将来
jiang3 jin1
奖金
jiang4 di1
降低
jiao1
jiao1 ao4
骄傲
jiao1 liu2
交流
jiao1 tong1
交通
jiao3 zi5
饺子
jiao4 shou4
教授
jiao4 yu4
教育
jie1 guo3
结果
jie1 shou4
接受
jie2 yue1
节约
jie3 shi4
解释
jin3 guan3
尽管
jin3 zhang1
紧张
jin4 xing2
进行
jin4 zhi3
禁止
jing1 cai3
精彩
jing1 ji4
经济
Jing1 ju4
京剧
jing1 li4
经历
jing1 shen2
精神
jing1 yan4
经验
jing3 cha2
警察
jing4 ran2
竟然
jing4 zheng1
竞争
jing4 zi5
镜子
jiu1 jing4
究竟
ju3 ban4
举办
ju4 jue2
拒绝
ju4 li2
距离
kai1 wan2 xiao4
开玩笑
kan4 fa3
看法
kao3 lv4
考虑
ke1
ke1 xue2
科学
ke2 sou5
咳嗽
ke3 lian2
可怜
ke3 shi4
可是
ke3 xi1
可惜
ken3 ding4
肯定
kong1 qi4
空气
kong3 pa4
恐怕
ku3
kuan1
kun4
kun4 nan5
困难
kuo4 da4
扩大
la1
la1 ji1 tong3
垃圾桶
la4
lai2 bu5 ji2
来不及
lai2 de5 ji2
来得及
lan3
lang4 fei4
浪费
lang4 man4
浪漫
lao3 hu3
老虎
leng3 jing4
冷静
li3 fa4
理发
li3 jie3
理解
li3 mao4
礼貌
li3 xiang3
理想
li4 hai5
厉害
li4 qi5
力气
li4 ru2
例如
lia3
lian2
lian2 xi4
联系
liang2 kuai5
凉快
liang4
liao2 tian1
聊天
ling4 wai4
另外
liu2
liu2 lei4
流泪
liu2 li4
流利
liu2 xing2
流行
liu2 xue2
留学
luan4
lv4 shi1
律师
ma2 fan5
麻烦
ma3 hu5
马虎
man3
mao2 jin1
毛巾
mei3 li4
美丽
meng4
mi4 ma3
密码
mian3 fei4
免费
min2 zu2
民族
mu3 qin1
母亲
mu4 di4
目的
nai4 xin1
耐心
nan2 dao4
难道
nan2 shou4
难受
nei4
nei4 rong2
内容
neng2 li4
能力
nian2 ling2
年龄
nong2 cun1
农村
nong4
nuan3 huo5
暖和
ou3 er3
偶尔
pai2 lie4
排列
pan4 duan4
判断
pei2
pi1 ping2
批评
pi2 fu1
皮肤
pi2 qi4
脾气
pian1
pian4
ping1 pang1 qiu2
乒乓球
ping2 shi2
平时
ping2 zi5
瓶子
po4
pu3 bian4
普遍
qi2 ci4
其次
qi2 zhong1
其中
qi3 fei1
起飞
qi3 lai5
起来
qi4 hou4
气候
qian1 wan4
千万
qian1 zheng4
签证
qiang2
qiao1
qiao2
qiao3 ke4 li4
巧克力
qin1 qi5
亲戚
qing1
qing1 song1
轻松
qing2 kuang4
情况
qing3 jia4
请假
qing3 ke4
请客
qiong2
qu1 bie2
区别
qu3
quan2 bu4
全部
que1 dian3
缺点
que1 shao3
缺少
que4
que4 shi2
确实
qun2
ran2 er2
然而
re4 nao5
热闹
ren2 min2 bi4
人民币
ren4 he2
任何
ren4 wu5
任务
reng1
reng2 ran2
仍然
ri4 ji4
日记
ru4 kou3
入口
ruan3
san4 bu4
散步
sen1 lin2
森林
sha1 fa1
沙发
shang1 liang5
商量
shang1 xin1
伤心
shao1 wei1
稍微
she4 hui4
社会
shen1
shen1 qing3
申请
shen4 zhi4
甚至
sheng1 huo2
生活
sheng1 ming4
生命
sheng3
sheng4
shi1 bai4
失败
shi1 fu5
师傅
shi1 run4
湿润
shi1 wang4
失望
shi1 zi5
狮子
shi2 fen1
十分
shi2 ji4
实际
shi2 pin3
食品
shi2 zai4
实在
shi3 yong4
使用
shi4
shi4 chang3
市场
shi4 he2
适合
shi4 ji4
世纪
shi4 ying4
适应
shou1
shou1 ru4
收入
shou1 shi5
收拾
shou3 du1
首都
shou3 xian1
首先
shou4 bu4 liao3
受不了
shou4 dao4
受到
shou4 huo4 yuan2
售货员
shu1
shu2 xi1
熟悉
shu4 liang4
数量
shu4 zi4
数字
shuai4
shun4 bian4
顺便
shun4 li4
顺利
shun4 xu4
顺序
shuo1 ming2
说明
shuo4 shi4
硕士
si3
su4 du4
速度
su4 liao4 dai4
塑料袋
suan1
suan4
sui2 bian4
随便
sui2 zhe5
随着
sun1 zi5
孙子
suo3 you3
所有
tai2
tai2
tai4 du5
态度
tan2
tan2 gang1 qin2
弹钢琴
tang1
tang1
tang3
tao3 lun4
讨论
tao3 yan4
讨厌
te4 dian3
特点
ti2 gong1
提供
ti2 qian2
提前
ti2 xing3
提醒
tian2 kong4
填空
tiao2 jian4
条件
ting2 zhi3
停止
ting3
tong1 guo4
通过
tong1 zhi1
通知
tong2 qing2
同情
tui1
tui1 chi2
推迟
tuo1
wa4 zi5
袜子
wan2 quan2
完全
wang3
wang3 qiu2
网球
wang3 wang3
往往
wang3 zhan4
网站
wei1 xian3
危险
wei4 dao4
味道
wen1 du4
温度
wen2 zhang1
文章
wo4 shou3
握手
wu1 ran3
污染
wu2
wu2 liao2
无聊
wu2 lun4
无论
wu4 hui4
误会
xi1 hong2 shi4
西红柿
xi1 yin3
吸引
xi3 yi1 ji1
洗衣机
xian2
xian4 dai4
现代
xian4 mu4
羡慕
xian4 zhi4
限制
xiang1
xiang1 fan3
相反
xiang2 xi4
详细
xiang3
xiao1 xi5
消息
xiao3 shuo1
小说
xiao4 guo3
效果
xiao4 hua4
笑话
xin1 ku3
辛苦
xin1 qing2
心情
xin4 ren4
信任
xin4 xin1
信心
xin4 yong4 ka3
信用卡
xing1 fen4
兴奋
xing2
xing3
xing4 bie2
性别
xing4 fu2
幸福
xing4 ge2
性格
xiu1
xu3 duo1
许多
xue4
ya1 li4
压力
ya2 gao1
牙膏
Ya4 zhou1
亚洲
ya5
yan2
yan2 ge2
严格
yan2 jiu1 sheng1
研究生
yan2 zhong4
严重
yan3 chu1
演出
yan3 yuan2
演员
yang2 guang1
阳光
yang3 cheng2
养成
yang4 zi5
样子
yao1 qing3
邀请
yao4 shi5
钥匙
ye3 xu3
也许
ye4
ye4 zi5
叶子
yi2 qie4
一切
yi3
yi4
亿
yi4 jian4
意见
yi4 shu4
艺术
yin1 ci3
因此
yin3 liao4
饮料
yin3 qi3
引起
yin4 xiang4
印象
ying2
ying4
yong3 gan3
勇敢
yong3 yuan3
永远
you1 dian3
优点
you1 mo4
幽默
you1 xiu4
优秀
you2
you2 qi2
尤其
you2 yu2
由于
you3 hao3
友好
you3 qu4
有趣
you3 yi4
友谊
yu2
yu2 kuai4
愉快
yu2 shi4
于是
yu3 fa3
语法
yu3 mao2 qiu2
羽毛球
yu3 yan2
语言
yu4 xi2
预习
yuan2
yuan2 lai2
原来
yuan2 liang4
原谅
yuan2 yin1
原因
yue1 hui4
约会
yue4 du2
阅读
yun3 xu3
允许
za2 zhi4
杂志
zan2 men5
咱们
zan4 shi2
暂时
zang4
ze2 ren4
责任
zeng1 jia1
增加
zeng1 zhang3
增长
zhai3
zhao1 pin4
招聘
zhen1 zheng4
真正
zheng3 li3
整理
zheng3 qi2
整齐
zheng4 chang2
正常
zheng4 hao3
正好
zheng4 ming2
证明
zheng4 que4
正确
zheng4 shi4
正式
zhi1
zhi1
zhi1 chi2
支持
zhi1 shi5
知识
zhi2 de5
值得
zhi2 jie1
直接
zhi2 wu4
植物
zhi2 ye4
职业
zhi3
zhi3 hao3
只好
zhi3 yao4
只要
zhi4 liang4
质量
zhi4 shao3
至少
zhi4 zao4
制造
Zhong1 wen2
中文
zhong4 dian3
重点
zhong4 shi4
重视
zhou1 wei2
周围
zhu1
zhu2 jian4
逐渐
zhu3 dong4
主动
zhu3 yi5
主意
zhu4 he4
祝贺
zhu4 ming2
著名
zhuan1 men2
专门
zhuan1 ye4
专业
zhuan4
zhuang4
zhun3 que4
准确
zhun3 shi2
准时
zi3 xi4
仔细
zi4 ran2
自然
zong3 jie2
总结
zu1
zu3 cheng2
组成
zu3 zhi1
组织
zui3
zui4 hao3
最好
zui4 hou4
最后
zun1 zhong4
尊重
zuo4
zuo4 sheng1 yi4
做生意
zuo4 wei4
座位
zuo4 zhe3
作者