Level 2 Level 4
Level 3

HSK 1 - PINYIN


153 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ai4
cha2
shui3 guo3
水果
shui4 jiao4
睡觉
shuo1 hua4
说话
si4
sui4
ta1
ta1
tai4
tian1 qi4
天气
ting1
chi1
tong2 xue2
同学
wei4
wo3
wo3 men5
我们
wu3
xi3 huan5
喜欢
xia4
xia4 wu3
下午
xia4 yu3
下雨
xian1 sheng5
先生
chu1 zu1 che1
出租车
xian4 zai4
现在
xiang3
xiao3
xiao3 jie5
小姐
xie1
xie3
xie4 xie5
谢谢
xing1 qi1
星期
xue2 sheng5
学生
xue2 xi2
学习
da3 dian4 hua4
打电话
xue2 xiao4
学校
yi1
yi1 fu5
衣服
yi1 sheng1
医生
yi1 yuan4
医院
yi3 zi5
椅子
you3
yue4
zai4
zai4 jian4
再见
da4
zen3 me5
怎么
zen3 me5 yang4
怎么样
zhe4
zhe4 r5
这儿
Zhong1 guo2
中国
zhong1 wu3
中午
zhu4
zhuo1 zi5
桌子
zi4
zuo2 tian1
昨天
zuo4
de5
zuo4
dian3
dian4 nao3
电脑
dian4 shi4
电视
dian4 ying3
电影
ba1
dong1 xi5
东西
dou1
du2
dui4 bu5 qi3
对不起
duo1
duo1 shao3
多少
er2 zi5
儿子
er4
fan4 guan3
饭馆
fei1 ji1
飞机
ba4 ba5
爸爸
fen1 zhong1
分钟
gao1 xing4
高兴
ge4
gong1 zuo4
工作
gou3
Han4 yu3
汉语
hao3
he1
he2
hen3
bei1 zi5
杯子
hou4 mian5
后面
hui2
hui4
huo3 che1 zhan4
火车站
ji3
jia1
jiao4
jin1 tian1
今天
jiu3
kai1
Bei3 jing1
北京
kan4
kan4 jian4
看见
kuai4
lai2
lao3 shi1
老师
le5
leng3
li3
ling2
liu4
ben3
ma1 ma5
妈妈
ma5
mai3
mao1
mei2
mei2 guan1 xi5
没关系
mi3 fan4
米饭
ming2 tian1
明天
ming2 zi5
名字
na3
na3 r5
哪儿
bu2 ke4 qi5
不客气
na4
na4 r5
那儿
ne5
neng2
ni3
nian2
nv3 er2
女儿
peng2 you5
朋友
piao4 liang5
漂亮
ping2 guo3
苹果
qi1
bu4
qian2
qian2 mian4
前面
qing3
qu4
re4
ren2
ren4 shi5
认识
ri4
san1
shang1 dian4
商店
cai4
shang4
shang4 wu3
上午
shao3
shei2
shen2 me5
什么
shi2
shi2 hou5
时候
shi4
shu1
shui3