Level 5 Level 7
Level 6

HSK 2 - PINYIN


150 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
jin4
jiu4
jue2 de5
觉得
ka1 fei1
咖啡
kai1 shi3
开始
kao3 shi4
考试
ke3 neng2
可能
ke3 yi3
可以
ke4
kuai4
kuai4 le4
快乐
lei4
bi3
li2
liang3
lu4
lv3 you2
旅游
bie2
mai4
man4
mang2
mei3
mei4 mei5
妹妹
men2
nan2 ren2
男人
nin2
niu2 nai3
牛奶
nv3 ren2
女人
pang2 bian1
旁边
pao3 bu4
跑步
pian2 yi5
便宜
piao4
qi1 zi5
妻子
qi3 chuang2
起床
qian1
qing2
qu4 nian2
去年
rang4
shang4 ban1
上班
chang2
shen1 ti3
身体
sheng1 bing4
生病
sheng1 ri4
生日
shi2 jian1
时间
chang4 ge1
唱歌
shi4 qing2
事情
shou3 biao3
手表
shou3 ji1
手机
song4
suo3 yi3
所以
ta1
ti1 zu2 qiu2
踢足球
ti2
chu1
tiao4 wu3
跳舞
wai4
wan2
wan2
wan3 shang5
晚上
wei4 shen2 me5
为什么
wen4
wen4 ti2
问题
xi1 gua1
西瓜
xi1 wang4
希望
xi3
chuan1
穿
xiang4
xiao3 shi2
小时
xiao4
chuan2
xin1
xing4
xiu1 xi5
休息
xue3
ci4
yan2 se4
颜色
yan3 jing5
眼睛
yang2 rou4
羊肉
yao4
yao4
ye3
cong2
yi3 jing1
已经
yi4 qi3
一起
yi4 si5
意思
yin1
yin1 wei4
因为
you2 yong3
游泳
you4 bian5
右边
yu2
cuo4
yuan2
yuan3
yun4 dong4
运动
zai4
zao3 shang5
早上
zhang1
zhang4 fu5
丈夫
zhao3
zhe5
zhen1
zheng4 zai4
正在
zhi1 dao5
知道
da3 lan2 qiu2
打篮球
zhun3 bei4
准备
zi4 xing2 che1
自行车
zou3
zui4
zuo3 bian5
左边
da4 jia1
大家
dan4 shi4
但是
dao4
de5
deng3
di4 di5
弟弟
di4 yi1
第一
ba5
dong3
dui4
bai2
fang2 jian1
房间
fei1 chang2
非常
fu2 wu4 yuan2
服务员
gao1
bai3
gao4 su5
告诉
ge1 ge5
哥哥
gei3
gong1 gong4 qi4 che1
公共汽车
gong1 jin1
公斤
gong1 si1
公司
bang1 zhu4
帮助
gui4
guo4
hai2
hai2 zi5
孩子
hao3 chi1
好吃
hao4
bao4 zhi3
报纸
hei1
hong2
huan1 ying2
欢迎
hui2 da2
回答
ji1 chang3
机场
ji1 dan4
鸡蛋
jian4
jiao4 shi4
教室
jie3 jie5
姐姐
jie4 shao4
介绍
jin4