Level 2
Level 1

De wereld, een mozaïek van regio's


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acculturatie
proces waarbij de ene samenleving cultuurelementen overneemt van de andere
afstandsverval
afname van de intensiteit van een verschijnsel naarmate de afstand ten opzichte van een centraal punt toeneemt
analfabeet
iemand die de vaardigheid in lezen, spellen en schrijven niet of in onvoldoende mate beheerst
analfabetisme
mate waarin analfabeten in een bepaalde samenleving voorkomen, uitgedrukt in een percentage van de bevolking ouder dan 15 jaar
beroepsbevolking
alle personen van 15 tot en met 64 die ten minste 12 uur per week betaald werken, plus de werkzoekenden
bevolkingsdichtheid
het gemiddelde aantal inwoners per vierkante kilometer in een regio
bevolkingsgroei
verandering van het totale bevolkingsaantal ten gevolge van natuurlijke en sociale groei
bevolkingsspreiding
wijze waarop de woonplaatsen van de inwoners over een regio verdeeld zijn
blokvorming
vorming van organisaties van landen, vooral op economisch en/of politiek gebied
Bruto Binnenlands Product (BBP)
som van de in een land gevormde toegevoegde waarden bij de productie van goederen en diensten
Bruto Nationaal Product (BNP)
som van de door nationale productiefactoren gevormde toegevoegde waarden bij de productie van goederen en diensten
centrifugale krachten
krachten van politieke, economische en/of culturele aard, die een staat of organisatie van staten verzwakken, waardoor ze uit elkaar zouden kunnen vallen
centripetale krachten
bindende krachten van politieke, economische en/of culture aard, die een staat of organisatie van staten bij elkaar houden
cultuur
alle door de menselijke geest voortgebrachte elementen
cultuurgebied
regio met gemeenschappelijke cultuurkenmerken
democratisch gehalte
mate waarin in een land of gebied wordt voldaan aan de algemene opvattingen van democratie
democratisch transitiemodel
model waarin de overgang van een situatie met relatief hoge naar een met relatief lage geboorte- en sterftecijfers als gevolg van sociaaleconomische veranderingen in de maatschappij wordt weergegeven
eenwording
het toegroeien naar meer economische, politieke en/of culturele eenheid onder invloed van centripetale krachten
handelsblok
organisatie van economisch sterke landen die onderling en intern een zeer intensieve handel kennen en zich voor een deel economisch afgeschermd hebben ten opzichte van niet in het handelsblok georganiseerde landen
identiteit
een unieke combinatie van culturele kenmerken
koopkracht
hoeveelheid goederen en diensten die een bevolking kan verkrijgen voor een gegeven hoeveelheid geld
leeftijdsopbouw
getalsmatige opbouw van de bevolking naar leeftijd en geslacht
lingua franca
een derde taal, die nodig is wanneer verschillende culturele groepen niet direct in hun eigen taal met elkaar kunnen communiceren
sociale groei
verandering van het totale bevolkingsaantal ten gevolge van vestiging en vertrek
mensenrechten
algemeen aanvaarde opvatting ten aanzien van de behandeling en de voorzieningen waar ieder mens aanspraak op mag maken
natiestaat
staat waarbinnen cultureel gezien een homogene groep mensen woont
nation building
het van staatswege bevorderen van de culturele eenheid op nationaal niveau
natuurlijke groei
verandering van het totale bevolkingsaantal ten gevolge van geboorte en sterfte
regio
begrensd deel van het aardoppervlak, dat zich door een of meerdere kenmerken onderscheidt van andere regio's
regionaliseren
het indelen van een gebied in regio's
regionalisme
het streven naar een zekere mate van autonomie, dan wel afscheiding, door een in een bepaald deel van een land geconcentreerde etnische groep met een eigen identiteit
religie
een van de vele vormen van zingeving of het zoeken naar betekenisvolle verbindingen
ruimtelijke diffusie
wijze waarop en snelheid waarmee verschijnselen zich over het aardoppervlak verspreiden
samengestelde variabele
maatstaf die is samengesteld uit meerdere criteria
separatisme
streven van een volk naar afscheiding en dus een eigen, onafhankelijke staat
spreiding
de afwijking van een waarde ten opzichte van een gemiddelde
taal
stelsel van spraakklanken door middel waarvan mensen met elkaar communiceren en de schriftelijke vastlegging hiervan
urbanisatiegraad
het percentage mensen van de totale bevolking in een regio, dat in steden woont
urbanisatietempo
de jaarlijkse groei van de stedelijke bevolking
verbrokkeling
het uiteenvallen van staten onder invloed van centrifugale krachten
VN-ontwikkelingsindex
samengestelde variabele om de mate van ontwikkeling van een bevolking weer te geven
volk
groep mensen die zich van andere groepen onderscheidt op grond van cultuur