Level 1 Level 3
Level 2

De wereld, systeem van landen en relaties


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
absolute afstand
afstand die wordt gemeten in standaard afstandsmaten
absolute ligging
ligging van een plaats op aarde, vastgelegd in een coördinatenstelsel
amerikanisering
overname van Amerikaanse normen en waarden, maar ook economische elementen, in andere cultuurgebieden
backwasheffect
economisch en sociaal nadelig effect in een gebied als gevolg van de ontwikkeling van een ander gebied
cluster
ruimtelijke concentraties van onderling verbonden ondernemingen en instellingen uit een of enkele bedrijfstakken en de overheid
dekolonisatie
het staatkundig soeverein worden van vroegere kolonies
elektronische snelweg
infrastructuur voor het vervoer van digitale informatie
europeanisering
overname van Europese normen en waarden, maar ook economische elementen, in andere cultuurgebieden
exploitatiekolonie
kolonie waarin het de koloniserende landen vooral te doen was om het exploiteren van de natuurlijke hulpbronnen
fast world
plaatsen, gebieden of groepen mensen, die economisch, sociaal en cultureel betrokken zijn bij het internationale bedrijfsleven, de moderne communicatiemogelijkheden, de materiële consumptie, het internationale nieuws en entertainment
fragmentarische modernisering
het in hetzelfde gebied naast elkaar voorkomen van moderne en traditionele economische activiteiten
global culture
cultuur die over de hele wereld uniforme kenmerken vertoont
global governance
politieke activiteiten om problemen op te lossen die betrekking hebben op een gebied, groter dan een staat, als de staten zelf geen oplossing kunnen afdwingen
global shift
verschuiving van het economische zwaartepunt van het ene naar het andere deel van de wereld
globalisering
proces waarbij de ruimtelijke samenhang tussen bedrijven en instelling over de wereld toeneemt en landsgrenzen vervagen
hegemoniale staat
staat die met economische, financiële, politieke en militaire middelen een dominerende rol speelt in het wereldsysteem
hub
knooppunt dat fungeert als verzamel- en/of distributiepunt van geld-, goederen- en informatiestromen
hub- en spokesnetwerk
geheel van hubs en spokes, ook wel transport- of vervoersnetwerk
imperialisme
proces waarbij landen hun macht in andere delen van de wereld willen uitbreiden door gebieden te veroveren en te controleren
importsubstitutie
het door landen zelf gaan produceren van goederen die voorheen ingevoerd werden
infrastructuur
alle materiële voorzieningen die het vervoer van mensen, goederen en informatie mogelijk maken
internationale arbeidsverdeling
wijze waarop agrarische, industriële en dienstverlenende activiteiten over het wereldsysteem verdeeld zijn
kernregio
hoogontwikkelde, rijke regio waarin economische en politieke macht is geconcentreerd
kolonie
een buiten een staat gelegen overzees gebied, dat in bezit is gekomen van die staat
liberaliseren
afschaffen van belemmeringen voor het vrijemarktmechanisme
lokalisering
afstemming van de economische activiteiten op de lokale en regionale natuurlijke bronnen
multinational
onderneming met vestigingen in landen verspreid over de hele wereld
neokolonialisme
het met economische en politieke invloed handhaven of uitbreiden van mach in voormalige kolonies en andere perifere gebieden
nieuwe industrielanden
landen die zich in korte tijd sterk economisch hebben ontwikkeld, vooral door de productie van exportgoederen voor de kernlanden
Pacific Rim
de regio's of landen gelegen rondom de Grote Oceaan
perifere regio
regio met lage productiviteit en inkomen per inwoner, een eenzijdige economische structuur en een fragmentarische ontwikkeling
planeconomie
economisch systeem waarbij het marktmechanisme vrijwel volledig is uitgeschakeld en de productie en/of consumptie door een centraal orgaan wordt aangestuurd
productieketen
alle schakels in het productieproces, vanaf het winnen van delfstoffen of het voortbrengen van de landbouwproducten tot aan de verkoop van het eindproduct
relatieve afstand
afstand die uitgedrukt wordt in tijd, moeite of kosten
relatieve ligging
ligging ten opzichte van andere locaties uit het oogpunt van bereikbaarheid en toegankelijkheid
ruimtelijke interactie
uitwisseling of verplaatsing van mensen, goederen en informatie tussen gebieden
semiperifere regio
regio met een behoorlijke industrialisatiegraad en een behoorlijke afzet van de productie in kernregio's van het wereldsysteem
slow world
plaatsen, gebieden of groepen mensen, die economisch, sociaal en cultureel afgesloten zijn van het internationale bedrijfsleven, moderne communicatiemogelijkheden, materiële consumptie, internationaal nieuws en entertainment
spoke
transportlijn in een vervoersysteem
spreadeffect
positief sociaal en/of economisch effect op een gebied als gevolg van de ontwikkeling van een nabijgelegen regio
staat
begrensd gebied, waar de bewoners soeverein zijn en dat bestuurd wordt door een gezaghebbend orgaan
tijd-ruimtecompressie
proces van afnemende relatieve afstanden, vooral als gevolg van technologische ontwikkeling en nieuwe vormen van infrastructuur
transport- of vervoersnetwerk
hub- en spokessysteem
triade
driedeling van het wereldsysteem, waarbij de delen aangestuurd worden vanuit Noord-Amerika, Europa en Japan
uitschuiving
verplaatsing van economische activiteiten vanuit een economisch verder ontwikkeld gebied naar gebieden met lagere lonen
vestigingskolonie
kolonie waar mensen naartoe migreerden om een nieuw bestaan op te bouwen
wereldhandelsorganisatie (WTO)
organisatie die gericht is op het liberaliseren van de vrijemarkteconomie
wereldsysteem
samenhangend geheel van landen met hun onderlinge politieke, culturele en economische relaties, bestaande uit kernlanden, perifere, en semiperifere gebieden