Level 23 Level 25
Level 24

X. Verbs & Nouns 2


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ուզել - Ouzel
To want
Ուտել - Oudel
To eat
Խմել - Khəmel
To drink
Խմիչք - Khəmichk
Drink
Խնձոր - Khəntsor
Apple
Խնձորներ - Khəntsorner
Apples
Խնձոր մը կ'ուտեմ: - Khəntsor mə g'oudem
I eat an apple
Խմիչք մը կ'ուզես: - Khəmichk me g'ouzes
You want a drink
Պանան - Banan
Banana
Պանաններ - Bananner
Bananas
Կ'ուզէ պանան ուտել: - G'ouze banan oudel
He wants to eat some bananas
Սիրել - Sirel
To love
Նարինջ - Narinch
Orange
Նարինջներ - Narinchner
Oranges
Նարինջը կը սիրե՞ս: - Narinchə gə sires?
Do you love oranges?
Կարդալ - Gartal
To read
Գիրք - Kirk
Book
Գիրքեր - Kirker
Books
Ամէն - Amen
Every
Օր - Or
Day
Ամէնօր - Amenor
Everyday
Ամէնօր գիրքեր կը կարդամ: - Amenor kirker gə gartam
I read books everyday
Թերթ - Tert
Newspaper
Թերթը կը կարդանք: - Tertə ge gartank
We read the newspaper