Level 1 Level 3
Level 2

Nói không thay đổi dấu ( cơ bản 2 )


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
con người
ngươi còn
bạn là
lạ bàn
gia đình
đinh già
dở tệ
tể dợ
nhỏ nhẹ
nhẻ nhọ
cạm bẫy
bậy cãm
cháy lên
lến chay