Level 5 Level 7
Level 6

Nói không thay đổi dấu ( địa điểm )


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
thành phố
phồ thánh
Hà Nội
Nồi Hạ
Đà Nẵng
Nằng Đã
Cà Mau
Màu Ca
Bắc Kạn
Kán Bặc
Lạng Sơn
Sơn Lang
Trung Quốc
Quôc Trúng
Quảng Trị
Trỉ Quạng
Thanh Hóa
Hoa Thánh