Level 6 Level 8
Level 7

Nói không thay đổi dấu ( địa điểm 2 )


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Yên Bái
Bai Yến
Nam Định
Đinh Nạm
Điện Biên
Biện Điên
Hải Phòng
Phỏng Hài
Nghệ An
Ạn Nghê
Hội An
Ạn Hôi