Level 10 Level 12
Level 11

Adjectives


179 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
допълнителен, допълнителна
additional
древен, древна
ancient
изкуствен, изкуствена
artificial
заден, задна
back, rear
лош, лоша
bad
прекрасен, прекрасна
wonderful, lovely
хубав, хубава
beautiful
голям, голяма
big
горчив, горчива
bitter
сляп, сляпа
blind
спокоен, спокойна
calm, quiet, peaceful
немарлив, немарлива
careless
грижлив, грижлива
caring
централен, централна
central
евтин, евтина
cheap
весел, весела
cheerful
детски, детска
children's
нелегален, нелегална
clandestine
чист, чиста
clean
понятен, понятна
clear
умен, умна
clever
близък, близка
close
затворен, затворена
closed
безоблачен, безоблачна
cloudless
студен, студена
cold
съвместим, съвместима
compatible
доволен, доволна
contented, satisfied
продължителен, продължителна
extended
непрекъснат, непрекъсната
uninterrupted
прохладен, прохладна
cool
опасен, опасна
dangerous
тъмен, тъмна
dark
мъртъв, мъртва
dead
гъст, гъста
dense
труден, трудна
difficult
сложен, сложна
complex
блед, бледа
dim, faint
мръсен, мръсна
dirty
далечен, далечна
distant
сух, суха
dry
лесен, лесна
easy, simple, not difficult
празен, празна
empty
точен, точна
exact
отличен, отлична
excellent
прекален, прекалена
excessive, too
скъп, скъпа
expensive
външен, външна
exterior
бърз, бърза
fast
мазен, мазна
fatty
плодороден, плодородна
fertile
плосък, плоска
flat
равен, равна
equal
чуждестранен, чуждестранна
foreign
крехък, крехка
fragile
безплатен, безплатна
free of charge
свободен, свободна
free
сладък, сладка
sweet, cute
пресен, прясна
fresh
замразен, замразена
frozen
пълен, пълна
full
добър, добра
good
благодарен, благодарна
grateful
щастлив, щастлива
happy
твърд, твърда
hard
тежък, тежка
heavy
враждебен, враждебна
hostile
горещ, гореща
hot
огромен, огромна
huge
влажен, влажна
humid
гладен, гладна
hungry
болен, болна
ill
непонятен, непонятна
illegible
неподвижен, неподвижна
immobile
важен, важна
important
невъзможен, невъзможна
impossible
необходим, необходима
indispensable
неопитен, неопитна
inexperienced
незначителен, незначителна
insignificant
вътрешен, вътрешна
interior
съвместен, съвместна
joint
минал, минала
past
последен, последна
last
ляв, лява
left
законен, законна
legal
лек, лека
light, lightweight
светъл, светла
light, bright
ограничен, ограничена
limited
течен, течна
liquid
дълъг, дълга
long
силен, силна
loud
главен, главна
main
матов, матова
matt
акуратен, акуратна
meticulous, accurate
загадъчен, загадъчна
mysterious
тесен, тясна
narrow, tight
роден, родена
native
късоглед, късогледа
near-sighted
нужен, нужна
necessary
отрицателен, отрицателна
negative
съседен, съседна
neighboring
нервен, нервна
nervous
нов, нова
new
следващ, следваща
next
ближен, ближна
near
мил, мила
dear
приятен, приятна
nice, pleasant
нормален, нормална
normal
неголям, неголяма
not big
неясен, неясна
not clear
обезателен, обезателна
obligatory
стар, стара
old
отворен, отворена
open
противоположен, противоположна
opposite
обикновен, обикновена
ordinary
оригинален, оригинална
original
постоянен, постоянна
permanent
вежлив, вежлива
polite
беден, бедна
poor, poverty-stricken
възможен, възможна
possible
настоящ, настояща
present
основен, основна
principal
частен, частна
private, personal
вероятен, вероятна
probable
обществен, обществена
public
пунктуален, пунктуална
punctual
тих, тиха
quiet, low
рядък, рядка
rare
суров, сурова
raw
десен, дясна
right
правилен, правилна
right, correct
зрял, зряла
ripe, mature
рискован, рискована
risky
печален, печална
mournful, sorrowful
тъжен, тъжна
sad, distressed
безопасен, безопасна
safe
солен, солена
salty
доволен, доволна
satisfied
употребяван, употребявана
second hand
плитък, плитка
shallow
остър, остра
sharp
къс, къса
short
краткотраен, краткотрайна
short, short-lived
значителен, значителна
significant
приличащ, приличаща
similar
слаб, слаба
slim, weak
малък, малка
small
гладък, гладка
smooth
мек, мека
soft
стабилен, стабилна
solid, stable
мрачен, мрачна
somber, gloomy
кисел, кисела
sour
просторен, просторна
spacious
специален, специална
special
прав, права
straight
силен, силна
strong
глупав, глупава
stupid
пригоден, пригодена
suitable
слънчев, слънчева
sunny
превъзходен, превъзходна
superb, perfect
мургав, мургава
dark-ish
сладък, сладка
sweet
вкусен, вкусна
tasty
нежен, нежна
tender, gentle
висш, висша
the highest
най-важен, най-важна
the most important
най-близък, най-близка
the nearest
еднакъв, еднаква
the same, equal
гъст, гъста
thick
дебел, дебела
fat
изморен, изморена
tired
изморителен, изморителна
tiring
кльощав, кльощава
skinny
бистър, бистра
transparent, crystalline
уникален, уникална
unique
топъл, топла
warm
мокър, мокра
wet
цял, цяла
whole
широк, широка
wide
млад, млада
young