Level 1 Level 3

76 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
se passer
zich afspelen, voorvallen
commettre (conj. mettre) une erreur
een vergissing begaan
à côté de (+ znw/ pers.vnw) ()
naast …..
à côté ()
ernaast
un coussin
een (sier)kussen
un cousin/une cousine
een neef/nicht,zoon/dochter van oom of tante
un neveu/une nièce ()
een neef/nicht, zoon/dochter van broer of zus
orange(onveranderlijk)
oranje
une pile
1 een batterij, 2 een stapel, 3 achterzijde van een munt
pile ou face?
kop of munt?
dans
in
dans 2 semaines
over 2 weken(dans + tijdsbepaling)
dedans
erin
au centre de
in het centrum van, midden in
devant
voor(plaats)
pour
voor(bestemd voor)
avant
voor(tijdsaanduiding)
contre
tegen
en face de (+ znw / pers.vnw)
tegenover ……
au dessus de (+ znw /pers.vnw)
boven ……
au dessus
er bovenop
au centre de
midden in…
au milieu de
te midden van
dessus
erop, (er)boven
sur
op
sous
onder
au-dessous
eronder, beneden
au dessous de (+ znw / pers.vnw)
onder ...
au mur
aan de muur
contre le mur
tegen de muur
à gauche de la table ()
links van de tafel
à droite de la table ()
rechts van de tafel
à côté de la table ()
naast de tafel
derrière la bibliothèque ()
achter de boekenkast
partout
overal
par terre
op/ over de grond
sur terre
op de wereld
un croquis
een schets, ontwerp
un metteur en scène ()
een regisseur
correspondre à ()
overeenkomen met, beantwoorden aan
a partir de
vanaf
ressembler à ()
lijken op
venir de + infinitief
=le passé récent)zojuist iets gedaan hebben/zojuist zijn + voltooid deelwoord
elle vient de partir.
Zij is zojuist vertrokken
continuer à `(+ inf)
doorgaan met/ te
détacher ()
losmaken
un geste
een gebaar
faire des efforts
pogingen doen
être exaspéré(e) ()
verbitterd/geërgerd zijn
la poubelle
de vuilnisbak
sortir la poubelle
het vuilnis buiten zetten
sortir le chien
de hond uitlaten
Il a sorti le chien
hij heeft de hond uitgelaten
être sur le point de ()
op het punt staan van
revenir sur ses pas
op zijn schreden terugkeren
équivalent ()
gelijkwaardig
relever (verbe en e-er, comme lever)
verheffen,verhogen
s ‘éloigner de ()
1. zich verwijderen van, weglopen 2.afwijken van
rallonger
verlengen
s’allonger
gaan liggen, zich uitstrekken
être accroché ()
hangen
accrocher
ophangen
traîner ()
liggen, rondslingeren, rondhangen
en désordre ()
rommelig
se mettre à + inf (=)
commencer à
être en train de + inf
bezig zijn te / aan het …. zijn
nous sommes en train de lire
wij zijn aan het lezen
un meuble
een meubel
un canapé ()
een bank
une table
een tafel
une clé / une clef ()
een sleutel
un magasin
een winkel
un magazine
een tijdschrift
une paire de lunettes
= des lunettes ( een bril)
un rideau
een gordijn
un collier
een ketting