Level 1 Level 3
Level 2

Part 2


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accurate
adj. ճշտգրիտ, ճշտապահ
accustomed
adj. սովոր, ընտելացած
bestow
v. տեղավորել, դնել
boast
n. սնապարծություն
censure
n. պարսավանք ; գերեզմանոց
chronological
adj. ժամանակագրական
deceive
v. խաբել, n. խաբեություն
decipher
v. կարդալ ; n. տասնորդական կոտորակներ
eliminate
v. վերացնել, ոչնչացնել
elite
n. էլիտար, ազնվագույն մաս, վերնախավ
finite
adj. սահմանափակ
flaw
n. անփութություն, փոթորիկ, ճաք, արատ
generate
v. առաջացնել, ծնել
grandiose
adj. վիթխարի, հոյակապ
harsh
adj. կոպիտ, դաժան ; n. տավղահարուհի
hasty
adj. տաքարյուն, հապճեպ, չմտածված
illustrate
v. նկարազարդել, պարզաբանել, լուսաբանել
impact
n. հարված, զարկ, անմահություն
lampoon
n. կծու երգիծանք, v. պարսավագիր գրել
languish
v. թառամել, հյուծվել, ուժից ընկնել
manipulate
v. կեղծել, շահարկել, հմտորեն բանեցնել
maximize
v. առավելագույնի հասցնել
obvious
adj. ակնհայտ
opponent
n. հակառակորդ
partake
v. մասնակցել, ճաշակել
partial
adj. մասնակի, ոչ անտարբեր, կողմնապահ
rebuke
n. նկատողություն
recapitulate
v. եզրափակել, ամփոփել
section
n. բաժին, մաս, հատված, տեղամաս
select
v. ընտրել, adj. ընտրված, բացառիկ
tolerate
v. հանդուրժել
transfer
v. փոխանցել, տեղափոխել, n. փոխադրություն
upbeat
adj. լավատես, աշխույժ
unjust
adj. անարդար
vanish
v. անհետանալ
vary
v. տարբերվել
widespread
adj. լայնատարած
wilt
v. թառամել ; n. ուռենի
modify
v. փոփոխել
morose
adj. մռայլ
phase
n. փուլ ; դեղագործ
poll
n. քվեարկություն, v. ձայները հաշվել, ձայն տալ
potent
adj. համոզիչ
pragmatic
adj. աներես, պրագմատիկ, դոգմատիկ
release
n. ազատում
rely
v. վստահել, հավատալ
reproach
n. նախատինք, կշտամբանք
require
v. պահանջել, կարիք ունենալ
source
n. աղբյուր, ակունք
sparse
adj. ոչ խիտ, նոսր, խղճուկ
specify
v. մատնանշել
satisfy
v. բավարարել, հագեցնել, գոհացնել
amateur
n. սիրող, դիլետանտ
ambiguous
adj. երկիմաստ
ambitious
adj. փառասեր
amend
v. ուղղում մտցնել, լավանալ, նորոգել
conceal
v. թաքցնել
concur
v. համաձայնել
constrain
v. բռնադատել, հարկադրել
contemplate
v. խորհել, դիտել
deter
v. տարհամոզել, խրտնեցնել
deviate
v. շեղվել, թեքվել
devise
v. կտակել, գյուտ անել
diatribe
n. սուր քննադատություն
evidence
n. վկայություն, փաստ
evolve
v. զարգանալ