Level 2 Level 4
Level 3

Part 3


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acquire
v. ձեռք բերել, ստանալ
adamant
adj. ամուր, n. ադամանդ
boost
v. բարձրացնել, խթանել
brash
n. բեկորներ
clarify
v. պարզաբանել, հստակեցնել
coalesce
v. միակցվել
declaration
n. հայտարարություն, հռչակագիր, սիրո բացատրություն
decline
v. մերժել, նվազել, ընկնել, հոլովել, թեքել
eloquent
adj. պերճախոս, ճարտարախոս
emphasize
v. ընդգծել, շեշտել
fluctuate
v. տատանվել, անվճռական լինել, ճոճվել
focus
v. կենտրոնանալ, n. ֆոկուս, կիզակետ,
hazardous
adj. վտանգավոր
hesitate
v. կակազել, տատանվել, վարանել
impair
v. փչացնել, թուլացնել, վնասել
implement
v. կատարել, n. գործիք, միջոց, իրականացում
lecture
n. դասախոսություն, խրատ, v. դասախոսել, քարոզ կարդալ
leery
adj. խորամանկ
measure
n. չափս, միջոցառում, ձեռնարկում, չափանիշ ; n. կարմրուկ
mediocre
adj. միջակ
oppress
v. ճնշել, ընկճել ; n. ընդդիմություն
origin
n. ծագում
paucity
n. փոքր քանակություն
peak
n. լեռնագագաթ, սրածայր գագաթ
recede
v. իջնել, նահանջել, գնից ընկնել
recommend
v. խորհուրդ տալ, առաջադրել
sequence
n. հերթականություն, արդյունք, հետևանք
severe
adj. խիստ
transition
n. անցում, անցման ժամանակաշրջան
transparent
adj. թափանցիկ, հստակ, պարզ, ակեղծ
verdict
n. դատավճիռ
vestige
n. նշույլ, թերաճ օրգան
exemplary
adj. օրինակելի
exclude
v. բացառել
expand
v. ընդարձակել
expertise
n. փորձաքննություն
incompetent
adj. անիրազեկ, անհմուտ
inconsistent
adj. անհամատեղելի, անկայուն, անհետեւողական
indefatigable
adj. չհոգնող
indisputable
adj. անվիճելի
praise
n. գովասանք, v. գովաբանել
precede
v. նախորդել
precise
adj. ճիշտ, կարգապահ
prestigious
adj. հեղինակավոր
resent
v. զայրանալ, նեղանալ, վիրավորվել, հուզվել
resign
v. հրաժարվել
resist
v. դիմադրել, հակառակել
resolve
n. վճռականություն, v. վճռել
solitary
adj. լքված, միայնակ, ճգնավոր
somber
adj. թախծալից, խավար
soothe
v. սփոփել, մխիթարել
squalid
adj. ողորմելի, խղճուկ, կեղտոտ
ample
adj. լայն, ճոխ
anomaly
n. անկանոնություն, անոմալիա
antagonize
v. գրգռել, հակազդել
attitude
n. վերաբերմունք, կեցվածք
contradict
v. հակասել, ժխտել
contribute
v. աջակցել, ներդնել
convey
v. փոխանցել, տեղափոխել, հաղորդել
copious
adj. հորդ, առատ
digress
v. շեղվել
dilemma
n. երկընտրանք
diminish
v. ցածրացնել, նվազել, թուլացնել
dispose
v. տնօրինել, կարգավորել
exploit
n. սխրագործություն, v. օգտագործել
expose
v. բացահայտել