Level 3 Level 5
Level 4

Part 4


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adequate
adj. բավարար, համարժեք, ադեկվատ
adjacent
adj. կից, հարևանությամբ
brief
adj. կարճ, n. ամփոփում
brusque
adj. կոպիտ, բռի
coerce
v. բռնադատել, արգելել, սանձել
cognizant
adj. գիդակից
degrade
v. այլասերվել, աստիճանազրկել, ստորացնել
demonstrate
v. ցուցադրել, ապացուցել
endure
v. հանդուրժել, համբերել
enhance
v. բարձրացնել, ավելացնել, ընդլայնել
fortify
v. ամրացնել, ուժեղացնել, կոփել
framework
n. շրջանակ, հենք
hierarchy
n. ստորակարգություն, հիերարխիա
hindrance
n. արգելք
imply
v. ենթադրել, ակնարկել, բովանդակել
impose
v. հարկադրել, մեծ տպավորություն թողնել
legitimate
adj. օրինական, v. օրնականացնել
lenient
adj. մեղմ, զիջող, ներողամիտ
mend
n. կարկատան, v. ուղղել, նորոգել, առողջանալ
method
n. մեթոդ
peripheral
adj. ծայրամասային
permeate
v. թափանցել, տարածվել
reform
n. բարենորոգում, v. նորոգել, վերափոխել
regulate
v. կարգավորել
shallow
adj. մակերեսային, v. բարակել
shelter
n. ապաստան, v. թաքցնել, պատսպարել
tuition
n. ուսուցանում
vial
c. վրայով
vilify
v. վատաբանել, անարգել
extension
n. երկարացնելը, ընդլայանելը
extract
n. էքստրակտ, հըութ, v. հանել, ստանալ, արմատ հանել
ineffective
adj. անօգուտ, անզոր
inevitable
adj. անխուսափելի
infer
v. եզրակացնել, ենթադրել
inflate
v. փքվել, արժեզրկել
prevalent
adj. գերիշխող, գերակշիռ
primary
adj. հիմնական, սկզբնական, տարրական
prior
adj. նախորդող
proceed
v. շարունակել
restrict
v. սահմանափակել
retain
v. պահպանել
retract
v. հրաժարվել
retrieve
v. վերստանալ
stable
adj. կայուն, n. ախոռ, v. ախոռում տեղավորել
stagnant
adj. իներտ, լճացած
subsequent
adj. հաջորդ
substitute
v. փոխարինել, n. փոխարինող
attribute
n. հատկություն
arbitrary
adj. կամակոր
arduous
adj. եռանդոտ, անմատչելի
assuage
v. մեղմացնել
core
v. բանալ, միջուկը հանել, n. էլեկտրալար
corrode
v. կրծել
cumbersome
adj. ծանրաշարժ, դժվար
curriculum
n. ուսումնական պլան
disproportionate
adj. անհամաչափ
disrupt
v. վնասել, քանդել, կտրել
distort
v. աղավաղել
distribute
v. բաշխել, տարածել
influence
n. ազդեցություն, ներգործություն
inhibit
v. զսպել, արգելակել
initial
adj. սկզբնական
inquiry
n. հարցուփորձ
progeny
n. ժառանգ
promote
v. նպաստել, աջակցել
prosper
v. բարգավաճել