Level 4
Level 5

Part 5


66 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adjust
v. հարմարեցնել, կարգի բերել
advantage
n. առավելություն, v. առաջ տանել, նպաստել
cohesion
n. կապակցում, համախմբվածություն
coincide
v. համընկնել, զուգադիպել
deny
v. ուրանալ, մերժել, ժխտել
deplete
v. սպառել, ստամոքսը դատարկել
epitome
n. կոնսպեկտ, մարմնավորում, անձնավորում
equivalent
adj. համարժեք
frivolous
adj. թեթեւամիտ
function
n. ֆունկցիա, գործունեություն
hollow
n. խոռոչ, փոս, հովիտ, փչակ, adj. դատարկ, խոր, խուլ, կեղծ
hostile
adj. թշնամական, թշնամաբար
impoverish
v. հյուծել, աղքատացնել
incentive
n. դրդիչ, դրդապատճառ, խթան
likely
adv. հավանական, հավանաբար
ludicrous
adj. անհեթեթ, անմիտ
migrate
v. գաղթել, վերաբնակվել
misleading
v. մոլորեցնել, խաբել
persist
v. դիմանալ, համառել
pertain
v. պատկանել
reinforce
v. ամրացնել, ուժեղացնել
reject
v. մերժել, մի կողմ նետել
shrink
v. նեղանալ, կարճանալ
significant
adj. էական, արտահայտիչ, զգալի
voluminous
adj. մեծածավալ
proximity
n. մոտիկություն
rhetorical
adj. հռետորական, ճարտասանական
rigid
adj. կոշտ, խիստ, կարծր
rotate
v. պտտել
subtle
adj. նուրբ, աննկատ
sufficient
adj. բավարար
summarize
v. գումարել, եզրափակել
supervise
v. վերահսկել
supplant
v. դուրս մղել, մեկի պաշտոնը գրավել
assume
v. ենթադրել, ստանձնել, ընդունել
augment
v. մեծացնել, աճեցնել, n. հավելված
diverse
adj. բազմազան
divert
v. ընթացքը փոխել, շեղել զվարճացնել զբաղեցնել
dynamic
n. դինամիկ, adj. ակտիվ
integral
n. ինտեգրալ, adj. անբաժանելի
integrate
v. ինտեգրել, միացնել
interpret
v. մեկնաբանել, բացատրել, թարգմանել
intervene
v. միջամտել
suspend
v. հետաձգել, ազատել, ընդհատել, կախել
suspicious
adj. կասկածելի
sustain
v. պահել, հաստատել, կրել, դիմանալ, կազդուրել
intrepid
adj. քաջ
intricate
adj. բարդ, խճճված
invasive
adj. ներխուժող, զավթողական
investigate
v. քննել
irascible
adj. զայրացկոտ, դյուրագռգիռ
irony
n. հեգնանք, ծաղր
irresolute
adj. անվճռական
repulsion
n. հակակրանք, զզվանք, նողկանք
retort
n. ընդիմախոսություն, v. ընդիմախոսել, առարկել
rescue
v. փրկել, n. փրկություն
resoluble
adj. լուծելի
temporary
adj. ժամանակավոր, n. քներակ
tectonic
adj. կառուցվածքային, ճարտարապետական
unaccountable
adj. անբացատրելի
undue
adj. անտեղի, տարաժամ
yearn
v. թախծել, կարոտել
zealot
n. ֆանատիկոս, մոլեռանդ մարդ
zenith
n. գագաթնակետ
zounds
int. գրողը տանի
wassail
n. կերուխում v. խմել, քեֆ անել