Level 2 Level 4
Level 3

TEST 1 - PASSAGE 3


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
reduce
giảm
effect
ảnh hưởng
fossil fuel
nhiên liệu hóa thạch
release
thải ra, phát ra
atmosphere
bầu khí quyển, bầu không khí
global warming
hiện tượng ấm lên toàn cầu
option
lựa chọn
carbon emissions
khí thải carbon
majority
phần lớn
reverse
dảo ngược, làm trái lại
term
thuật ngữ
intentional
cố tình
large-scale
quy mô lớn
proponent
người ủng hộ
equivalent
tương đương
process
quá trình
decade
thập niên (10 năm)
parade
cuộc diễu hành
disperse
phân tán
scheme
kế hoạch
transparent
trong suốt
stimulate
kích thích
melt
tan chảy
pole
vùng cực
latitude
vĩ độ
short-term
ngắn hạn
preserve
bảo tồn
cable
sợi cáp
iceberg
tảng băng trôi
radiation
phóng xạ
reflect
phản xạ
implement
áp dụng, thực hiện
substitute
người/ vật thay thế
permanent
lâu dài, vĩnh viễn
rapidly
nhanh
proposal
lời đề nghị
precipitation
lượng mưa
impact
ảnh hưởng
industrialization
công nghiệp hóa
reinforce
củng cố, tăng cường
faith
niềm tin
potential
tiềm năng
investigate
điều tra, xem xét
advisor
cố vấn
conservation
bảo tồn
renewable energy
năng lượng tái sinh
inject
đưa vào thực tế
scrutinize
xem xét kĩ lưỡng