Level 12 Level 14
Level 13

ادبیات داستانی در ایران


97 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
جیمز موریه
داستان "حاجی بابای اصفهانی" از کیست؟
آلن رنه لوساژ
داستان "ژیل بلاس" از کیست؟
محمد باقر میرزا خسروی
داستان "شمس و طغرا" از کیست؟
شیخ موسی نثری
داستان "عشق و سلطنت" از کیست؟
میرزا آقاخان کرمانی
داستان "هفتاد و دو ملت" از کیست؟
محمدعلی جمال زاده
داستان "قلتشن دیوان" از کیست؟
میرزا آقاخان کرمانی
داستان "انشالله ماشالله" از کیست؟
مشفق کاظمی
داستان "تهران مخوف" از کیست؟
عبدالرحیم طالبوف
داستان "کتاب احمد" از کیست؟
زین العابدین مراغه ای
داستان "سیاحت نامه ی ابراهیم بیگ" از کیست؟
علی اکبر دهخدا
داستان "چرند و پرند" از کیست؟
صادق هدایت
داستان "علویه خانم" از کیست؟
محمدعلی جمال زاده
داستان "یکی بود یکی نبود" از کیست؟
بزرگ علوی
داستان "گیله مرد" از کیست؟
محمدعلی جمال زاده
داستان "کهنه و نو" از کیست؟
صادق هدایت
داستان "حاجی آقا" از کیست؟
محمدعلی جمال زاده
داستان "صحرای محشر" از کیست؟
صادق هدایت
داستان "زنی که مردش را گم کرد" از کیست؟
محمدعلی جمال زاده
داستان "فارسی شکر است" از کیست؟
صادق هدایت
نخستین نویسنده ی ایرانی که رئالیسم را در موضوع و تکینک به کار برد که بود؟
محمدعلی جمال زاده
داستان "راه آب نامه" از کیست؟
بزرگ علوی
داستان "رقص مرگ" از کیست؟
صادق هدایت
مجموعه داستان کوتاه "زنده به گور" از کیست؟
جلال آل احمد
داستان "نفرین زمین" از کیست؟
صادق هدایت
داستان "صورتک" از کیست؟
بزرگ علوی
داستان "خائن" از کیست؟
محمدعلی جمال زاده
پدر داستان نویسی ایران کیست؟
صادق هدایت
داستان "میهن پرست" از کیست؟
صادق هدایت
داستان "آخرین لبخند" از کیست؟
محمدعلی جمال زاده
داستان "سروته یک کرباس" از کیست؟
صادق چوبک
داستان "عنتری که لوطی اش مرده بود" از کیست؟
جلال آل احمد
کتاب "از رنجی که می بریم" از کیست؟
صادق چوبک
داستان "چراغ آخر" از کیست؟
محمدعلی جمال زاده
داستان "دارالمجانین" از کیست؟
بزرگ علوی
داستان "چمدان" از کیست؟
صادق هدایت
داستان "آفرینندگان" از کیست؟
محمدعلی جمال زاده
داستان "شاهکار" از کیست؟
صادق هدایت
نمایش نامه ی "مازیار" نوشته ی کیست؟
صادق چوبک
مجموعه داستان های خیمه شب بازی
جلال آل احمد
داستان "دید و بازدید" از کیست؟
صادق هدایت
نمایش نامه ی "پروین دختر ساسان" نوشته ی کیست؟
صادق هدایت
داستان "بوف کور" از کیست؟
جلال آل احمد
داستان "مدیر مدرسه" از کیست؟
صادق چوبک
داستان "چرا دریا طوفانی شد؟" از کیست؟
بزرگ علوی
داستان "چشم هایش" از کیست؟
جلال آل احمد
داستان "پنج داستان" از کیست؟
بزرگ علوی
داستان "پنجاه و سه نفر" از کیست؟
صادق چوبک
کدام نویسنده ، قوی ترین نویسنده ی ایرانی در بیان دقایق و جزئیات موضوع است؟
صادق چوبک
داستان "شب اول قبر" از کیست؟
ابراهیم گلستان
داستان "مد و مه" از کیست؟
جلال آل احمد
داستان "زن زیادی" از کیست؟
صادق چوبک
داستان "سنگ صبور" از کیست؟
صادق چوبک
داستان "تنگسیر" از کیست؟
جلال آل احمد
کتاب "ارزیابی شتابزده" از کیست؟
امیر نادری
چه کسی از روی داستان تنگسیر فیلم ساخت؟
جلال آل احمد
داستان "سرگذشت کندوها" از کیست؟
بزرگ علوی
داستان "ورق پاره های زندان" از کیست؟
ابراهیم گلستان
داستان "آذر ، ماه آخر پاییز" از کیست؟
هوشنگ گلشیری
داستان "بره ی گم شده ی راعی" از کیست؟
جلال آل احمد
داستان "نون والقلم" از کیست؟
هوشنگ گلشیری
داستان "جبه خانه" از کیست؟
صادق هدایت
داستان "داش آکل" از کیست؟
جلال آل احمد
سفرنامه ی "خسی در میقات" از کیست؟
هوشنگ گلشیری
داستان "شازده احتجاب" از کیست؟
جلال آل احمد
کتاب "غرب زدگی" از کیست؟
محمود دولت آبادی
داستان "اوسنه ی باباسبحان" از کیست؟
جلال آل احمد
داستان "سنگی بر گوری" از کیست؟
صادق هدایت
مجموعه داستان کوتاه "سه قطره خون" از کیست؟
بهرام صادقی
داستان "ملکوت" از کیست؟
جلال آل احمد
داستان "اورازان" از کیست؟
محمود دولت آبادی
داستان "عقیل عقیل" از کیست؟
صادق هدایت
کتاب "نیرنگستان" از کیست؟
هوشنگ گلشیری
داستان "آینه های دردار" از کیست؟
جلال آل احمد
داستان "تات نشین های بلوک بهشت زهرا" از کیست؟
ابراهیم گلستان
داستان "جوی ، دیوار و تشنه" از کیست؟
جلال آل احمد
سفرنامه ی "جزیره ی خارک درّ یتیم خلیج فارس" از کیست؟
محمود دولت آبادی
داستان "از خم چمبر" از کیست؟
جلال آل احمد
داستان "سه تار" از کیست؟
ابراهیم گلستان
داستان "شکار سایه" از کیست؟
سیمین دانشور
داستان "سووشون" از کیست؟
هوشنگ گلشیری
داستان "نمازخانه ی کوچک من" از کیست؟
ابراهیم گلستان
داستان "اسرار گنج دره ی جنی" از کیست؟
مرگ
درون مایه ی اصلی کارهای بهرام صادقی چیست؟
محمود دولت آبادی
داستان "جای خالی سلوچ" از کیست؟
بهرام صادقی
داستان "سنگر و قمقمه های خالی" از کیست؟
محمود دولت آبادی
داستان "کلیدر" از کیست؟
احمد محمود
داستان "همسایه ها" از کیست؟
هوشنگ گلشیری
داستان "کریستین و کید" از کیست؟
محمود دولت آبادی
داستان "حکایت روزگار از دست رفته" از کیست؟
هوشنگ گلشیری
داستان "مثل همیشه" از کیست؟
احمد محمود
داستان "مدار صفر درجه" از کیست؟
محمود دولت آبادی
داستان "هجرت سلیمان" از کیست؟
سیمین دانشور
داستان "جزیره ی سرگردانی" از کیست؟
محمود دولت آبادی
داستان "سفر" از کیست؟
احمد محمود
داستان "زمین سوخته" از کیست؟
هوشنگ گلشیری
داستان "دست تاریک ، دست روشن" از کیست؟
احمد محمود
داستان "داستان یک شهر" از کیست؟