Level 2 Level 4
Level 3

روم و قرون وسطی


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
مولیر
نمایش های کمدی روم باستان (پلوتوس و ترنس) بر کدام کمدی نویس قرن 17 فرانسه تاثیر گذار بود؟
پلوتوس
نمایش نامه ی "دفینه ی طلایی" از کیست؟
پلوتوس
نمایش نامه ی "دوقلوها" از کیست؟
پلوتوس
نمایش نامه ی "ریسمان" از کیست؟
پلوتوس
نمایش نامه ی "جعبه ی جواهر نشان" از کیست؟
ترنس
نمایش نامه ی "خودآزار" از کیست؟
ترنس
نمایش نامه ی "برادران" از کیست؟
ترنس
نمایش نامه ی "سرباز لافزن" از کیست؟
1
در زمان رومی ها ، از اهمیت همسرایان کاسته شد و صحنه که محل اجرای بازیگران بود وسیع تر و پیچیده تر شد
1
ویژگی های آثار سنه کا عبارت اند از : ساختار پنج پرده ای ، استفاده از صحنه های خشونت آمیز و رعب آور ، توجه به دنیای جادو ، مرگ و ارواح و تاثیر آن بر زندگی انسان ها ، استفاده از شیوه های تک گویی ، گفتگو با خویشتن یا تنهاگویی (سولی لوگ) و کناره گیری (اساید) و شخصیت محرم راز که جایگزینی برای گروه همسرایان بود و کارکردی شبیه همسرایان داشت
مونولوگ یا تک گویی
به دیالوگ های نسبتا طولانی شخصیت برای شخصیت های دیگر نمایش در حالی که بقیه ی شخصیت های ثابت و خاموش می مانند تا او حدیث نفس یا درونیات و احساسات خود را افشا کند چه می گویند؟
سولی لوگ یا تنها گویی
به دیالوگ های طولانی شخصیت نمایش به تنهایی و برای خودش ( و در واقع برای تماشاگران) که درونیات و احساساتش را نشان می دهد چه می گویند؟
اساید یا کناره گویی
به جمله معترضه ای که در ذهن شخصیت پیدا می شود و بازیگر آن را برای کنار صحنه و خطاب به تماشاگران بیان می کند که هرچند صدای به گوش تماشاگران می رسد اما بازیگران حاضر در صحنه وانمود می کنند که کلام او را نشنیده اند چه می گویند؟
اوریپید
سنه کا کدام نمایش نامه نویس یونانی را ستایش می کرد؟
سنه کا
آثار کدام تراژدی نویس روم باستان الهام بخش تراژدی نویسان رنسانس به خصوص شکسپیر بوده است؟
سنه کا
نمایش نامه ی "فدر" از کیست؟
سنه کا
نمایش نامه ی "آگاممنون" از کیست؟
سنه کا
نمایش نامه ی "اودیپ" از کیست؟
سنه کا
نمایش نامه ی "مده" از کیست؟
سنه کا
نمایش نامه ی "تی اس تیز" از کیست؟
انتقام
تم نمایش نامه ی "تی اس تیز" چیست؟
میم
کدام نمایش روم باستان ، نوعی نمایش کوتاه و گاهی رکیک بود و درباره ی زندگی خصوصی افراد به طنز و مسخرگی می پرداخت و این نوع نمایش همراه با آواز ، رقص و بدیهه پردازی بود؟
میم
در کدام نمایش روم باستان ، از ماسک استفاده نمی شد؟
هوراس
چه کسی در روم باستان کتاب "فن شاعر" را به تقلید از کتاب "فن شعر" ارسطو نوشت؟
فن شاعر
تقسیم نمایش نامه به پنج پرده در کدام کتاب مطرح می شود؟
پانتومیم
کدام نمایش طلایه دار "باله" است؟
پیجنت
به گاری هایی که نمایش های قرون وسطی روی آن ها اجرا می شد چه می گفتند؟
نمایش نامه ی رمز و راز - نمایش نامه ی معجزه
نمایش های سایکل (مذهبی) در قرون وسطی به چه نوع نمایش هایی تقسیم می شدند؟
انسان
مشهورترین نمایش نامه ی اخلاقی قرون وسطی چه نام دارد؟
فارس یا لوده بازی
کدام نمایش روم باستان ، نمایشی ست شاد و کمیک که فاقد پیچیدگی و معمولا کوتاه است و درباره ی وضعیت انسان معمولی و فاقد کمال در نظام اجتماعی؟
پی‌یر پاتلن وکیل
مشهورترین نمایش فارس باقی مانده از قرون وسطی چه نام دارد؟
اینترلود
کدام اصطلاح در مورد نمایش هایی به کار برده می شود که ابتدا در مکان های سربسته و به عنوان بخشی از سرگرمی ثروتمندان در فاصله ی میان نمایش های دیگر اجرا می شد؟
شاه آرتور
مشهورترین رمانس های اروپا حول سرگذشت کدام شاه افسانه ای انگلیس است؟
جنگ تروا
کدام جنگ ریشه ی تاریخی حماسه های ایلیاد و اودیسه است؟
رمانس
از بین رمانس و حماسه ، کدام یک به صورت نثر نوشته می شود؟
حماسه
از بین رمانس و حماسه ، کدام یک دارای ریشه ی تاریخی ست؟
فابل
مناسب ترین قصه ی آموزشی در قرون وسطی چه نام داشت؟
کمدی الهی
بزرگ ترین و نام آورترین اثر ادبی قرون وسطی چه نام دارد؟
ویرژیل
در کمدی الهی دانته چه کسی نماد عقل می باشد؟
بئاتریس معشوقه ی دانته
در کمدی الهی دانته چه کسی نماد عشق و حکمت الهی ست؟
دانته
داستان "کمدی الهی" از کیست؟