Level 9 Level 11
Level 10

Part 10


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
he let me go / he made me run
anh ấy cho phép đi / anh ấy bắt tôi phải chạy
look something up
tìm kiếm thông tin trong sách vở hoặc internet
get rid of something
quẳng (ném) thứ gì đó
must have done something
đoán một điều gì đó đã xảy ra (gần như chắc chắn)
shoot
thể hiện sự giận dữ, thất bại
Could you tell me where something is?
Anh cho tôi biết thứ gì đó ở đâu không?
don't mention it
cách đáp lại lịch sự khi người khác cảm ơn
Would you mind doing something?
Một lời yêu cầu rất lịch sự
sold out
hết (cháy) hàng (không còn để bán nữa)
half-way through
dùng khi muốn nói đã hoàn thành 50% công việc
how much longer
cần bao nhiêu thời gian nữa
take the highway
đi vào đường lớn