Level 11
Level 12

Part 12


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
it's on the tip of my tongue
Tôi gần như có thể nhớ ra
give someone a ride
đưa ai đó đến nơi họ muốn
have trouble with something
dùng khi có một thứ gì đó bị sự cố
by far
dùng khi có gì đó khác biệt với cái khác
I'm positive
Tôi khẳng định chắc chắn 100%
I can't figure out how to
Dùng khi bạn không thể hiểu cách làm như thế nào
something works / doesn't work
cái gì đó làm việc tốt / không làm việc
suggest that he / you / we
đề nghị anh / bạn / chúng tôi
in May / on Tuesday, May 2 at 9 o'clock
in + tháng; on + thứ; at + thời gian
come off
rời ra
a fortune
rất nhiều tiền
at the most
không nhiều hơn (không quá)