Level 7 Level 9
Level 8

Part 08


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
that's too bad
thật tệ quá
What's this charge for?
Không hiểu hóa đơn này thanh toán cho cái gì?
to someone / something
khi uống rượu vì ai đó / một điều gì đó
I heard it through the grapevine
Tôi nghe đồn vậy
hear back from someone
nhận được phản hồi từ một ai đó
really like / really ẹnjoy / really want
thực sự thích / khoái (cái gì) / muốn
better off doing something
chỉ lựa chọn tốt hơn
the second one from the right / left
cái thứ 2 từ bên phải / trái
Are we still on for today?
Chúng ta có thể gặp hôm nay không? (gặp có việc gì đó)
they say
họ (người ta) nói rằng
go ahead
dùng khi muốn người khác bắt đầu hoặc làm việc gì đó
in a good mood / in a bad mood
cảm thấy hạnh phúc / cảm thấy chán nản