1
Ready to learn
Contracts
2
Ready to learn
Marketing
3
Ready to learn
Warranties
4
Ready to learn
Business planning
5
Ready to learn
Conferences /'kɔnfərəns/
6
Ready to learn
Computers
7
Ready to learn
Office Technology
8
Ready to learn
Office Procedures
9
Ready to learn
Electronics (điện tử)
10
Ready to learn
Correspondence (quan hệ thư từ)
11
Ready to learn
Job Advertising and Recruiting
12
Ready to learn
Applying and Interviewing (xin việc và phỏng vấn)
13
Ready to learn
Hiring and Training (mướn và đào tạo)
14
Ready to learn
Salaries and benefits (lương và trợ cấp)
15
Ready to learn
Promotions, Pensions and Awards
16
Ready to learn
Shopping
17
Ready to learn
Ordering Supplies (phiếu tiếp tế)
18
Ready to learn
Shipping
19
Ready to learn
Invoices (Hóa đơn)
20
Ready to learn
Inventory (kiểm kê hoàng hóa)
21
Ready to learn
Banking (Ngành ngân hàng)
22
Ready to learn
Accounting (thanh toán)
23
Ready to learn
Investments (đầu tư)
24
Ready to learn
Taxes (nộp thuế)
25
Ready to learn
Financial Statements (báo cáo tài chính)
26
Ready to learn
Property and departments (Trụ sở & Các phòng b
27
Ready to learn
Board Meetings and committees (cuộc họp hội đồng q
28
Ready to learn
Quality control (kiểm soát chất lượng)
29
Ready to learn
Product Development (phát triển sản phẩm)
30
Ready to learn
Renting and Leasing (thuê và cho thuê)
31
Ready to learn
Selecting a Restaurant (chọn lựa nhà hàng)
32
Ready to learn
Eating out (ăn bên ngoài)
33
Ready to learn
Ordering Lunch (gọi món ăn trưa)
34
Ready to learn
Cooking as a career (Nghề nấu ăn)
35
Ready to learn
Events (sự kiện)
36
Ready to learn
General Travel (du lịch tổng quan)
37
Ready to learn
Airlines (hàng không)
38
Ready to learn
Trains (tàu hỏa)
39
Ready to learn
Hotels (khách sạn)
40
Ready to learn
Car Rentals (cho thuê xe)
41
Ready to learn
Movies (Phim ảnh)
42
Ready to learn
Theater (nhà hát)
43
Ready to learn
Music (âm nhạc)
44
Ready to learn
Museums (Bảo tàng)
45
Ready to learn
Media (Phương tiện truyền thông)
46
Ready to learn
Doctor's Office
47
Ready to learn
Dentist's Office
48
Ready to learn
Health Insurance ( Bảo hiểm sức khoẻ )
49
Ready to learn
Hospitals
50
Ready to learn
Pharmacy ('fɑ:məsi) dược khoa
51
Ready to learn
Grammar (V + V-ing) Các động từ theo sau là Ving