Level 11 Level 13
Level 12

Unit 14 Character


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
clever
thông minh
complete opposites
đối lập hoàn toàn
friendly
thân thiện
hardworking
chăm chỉ
intelligent
thông minh
kind
tử tế
laugh
cười
lazy
lười biếng
on my own
tự tôi
opposites
người, vật đối lập
organized
có tổ chức
own
riêng
quiet
yên tĩnh
relaxed
thoải mái
serious
nghiêm trọng
share
chia sẻ
shy
nhút nhát
sociable
hòa đồng
sporty
giỏi thể thao
stupid
ngu ngốc
tidy
gọn gàng
unfriendly
không thân thiện
untidy
lộn xộn
pleasant
dễ chịu
horrible
khủng khiếp
like
như (thế nào)
fun
vui vẻ
really
thực sự
funny
buồn cười
nice
đẹp