Level 13 Level 15
Level 14

Lesson 14


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
电话
diànhuà
号码
hàomǎ
电话号码
diànhuà hàomǎ
同学的电话号码是多少?
Tóngxue de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo?
多少
duōshǎo
yāo
打电话
dǎ diànhuà
听写
tīngxiě
上课
shàngkè
下课
xiàkè
上厕所
shàng cèsuǒ
为什么
wèi shénme
chē