Level 2 Level 4
Level 3

Lesson 3


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
我妈妈
wǒ māma
māng
gāo
不太
bú tài
很不
hěn bù
kuài
shēi?
学习
xuéxí
学习汉语不难。
Xuéxí hànyǔ bù nán.
yào
休息
xiūxi
你们要休息吗?
Nǐmen yào xiūxi ma?
朋友
péngyou
男朋友
nán péngyou
女朋友
nǚ péngyou