Level 14 Level 16
Level 15

Hill 4


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
groom
داماد
subordinate
تابع، وابسته، فرمانبردار
clauses
شرط، (جمله شرطی و ...)
naive (نائیو)
آدم ساده لوح
rookie
تازه کار
custom
رسم، سنت، عادت، عرف
costume
لباس، جامه، لباس محلی
court
حیاط، دربار، دادگاه، باگاه اظهار عشق، خواستگاری
court up
معاشقه، اظهار عشق
dress shirt
پیراهن سفید مردانه
book
کتاب و دفتر و.... فصل یا قسمتی از کتاب در کتاب یا دفتر ثبت کردن توقیف کردن رزرو کردن
slight
مقدار ناچیز، حقیر، قلیل، اندک، کم
remain
اقامت کردن، ماندن، بقایا
fasten
بستن، محکم کردن
crew
کارکنان هواپیما، خدمه کشتی ...
runway
باند فرودگاه
check in
وارد شدن مراسم ورود نام نویسی کردن
brake
ترمز کردن، ترمز
overtake
سبقت گرفتن، رد شدن از
accelerate
شتاباندن، تسریع کردن، سرعت دادن
handbrake
ترمز دستی
neutral
خنثی، بدون جانبداری، بیرنگ
rear
عقب، پشت، دنبال
frequent
تکرار شونده، مکرر، زود زود
indicator
نماینده شاخص، اندازه، مقیاس فشار سنج چراغ راهنما
tape
نوار، ضبط کردن، با نوار بستن
snore
خرناس، خر و پف، خرخر کردن
click
تیک، صدای مختصر، صدا کردن صدای حاصل از خوردن سم اسب بر زمین
creak
صدای لولای روغن نخورده غژ غژ کردن، جرجر کفش
gasp
نفس نفس زدن، بریده بریده نفس کشیدن
crash
خرد کردن، در هم شکستن، ریز ریز شدن سقوط هماپیما و...
roar
خروشیدن، داد کشیدن غریدن، داد زدن
growl
خرناس کشیدن غرغر کردن، صدائی که از نای سگ خشمگین می آید
chief
رئیس، سر، پیشرو، فرمانده، سالار
study
اتاق مطالعه و...
terror
دهشت، ترس زیاد، وحشت بچه شیطان
crack
رخننه، تَرَک، شکاف ترق تروق شلاق را به صدا در آوردن ترکیدن
household
خانواده، اهل بیت مستخدمین خانه، خانگی
tin
قلع، حلبی، قوطی
hanger
آویزان کننده، معلق کننده
steel
فولاد
cardboard
مقوا (مقوای نازک)
worth
ارزش، قیمت، بها سزاوار
rubber
کائچو، لاستیک
concrete
بتون
brick
آجر، خشت
sleeve
آستین
angle
گوشه، زاویه
curve
خط منحنی، منحنی، پیچ، خم
oblong
مستطیل
diameter
قطر دایره ضخامت و کلفتی
area
مساحت
competition
مسابقه، رقابت
lorry
کامیون، بارکش، ماشین باری
programme
روش کار، برنامه، دستور کار
stage
صحنه نمایش (مرحله، منزل و...)
rid
پاک کردن، رهانیئن از، خلاص کردن
shoo
چخ، کیش کیش کردن
supper
شام، عشای ربانی، شام خداوند
harsh
تند، درشت، خشن، ناملایم، زننده
clumsy
بد ترکیب، زمخت خام دست، نا آزموده
put away
کنار گذاردن، مصرف کردن همه ی غذا رو خوردن
lipstick
ماتیک لب، مداد لب
exhibiter
نمایش دهنده، ارائه دهنده
congress
همایش، کنگره، انجمن، مجلس
buggy
نوعی درشکه سبک یک اسب حشره دار
chow
غذا، خوراکی سگ خپله
scale
مقیاس، وزن
stapler
منگنه (میخکوب)
thermometer
حرارت سنج
stubby
سیخ سیخ، زبر
authentic
معتبر، موثق، قابل اعتماد
foam
کف، کف کردن
transition
انتقال، عبور، تغییر از یک حالت به حالت دیگر، مرحله تغییر
puritan
پاک دین فرقه ای از پروتستان های انگلستان که زمان الیزابت علیه سنن مذهبی قیام کردند و طرفدار سادگی در نیایش بودند
pilgrim
زائر، مسافر، مهاجر
settle
واریز، تسویه مقیم کردن، ساکن کردن
crop
محصول، چیدن، حاصل دادن
gravy
آبگوشت، شیر گوشت، استفاده نامشروع
pumpkin
کدوتنبل
loyal
با وفا، وفادار وظیفه شناس صادق، صادقانه
v-neck
لباس یقه هفت
polo neck
یقه اسکی
pleated
پلیسه دار، تاه دار
rowing
پارو زنی، قایق رانی
sailing
کشتیرانی، پارچه بادبانی، سفر دریایی
introduce
معرفی معرفی کردن، مرسوم کردن، مطرح کردن
windsurfing
موج سواری
rugby
راگبی - یک نوع توپ بازی مثل توپ فوتبال آمریکایی
serving
خدمت کردن، بکار رفتن
server
خدمتگذار، خدمتکار، نوکر
racquet
راکت، راکت تنیس
olive
زیتون
commit
سپردن، مرتکب شدن، متعهد به انجام امری نمودن
quarterback
کارفرمائی کردن، ورزش: بازیکن خط حمله
foul
ناپاک، پلید ورزش: نقض مقررات
set
مجموعه، دسته، دستگاه
umpire
سر داور، داوری کردن، حکمیت
bat
خفاش چوب و چماق، عصا چشمک زدن، مژگان را تکان دادن