Level 15 Level 17
Level 16

Hill 5


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
course
دوره، مسیر، روش
referee
داور مسابقات، داوری کردن، داور
competition
مسابقه، رقابت، سبقت جویی
gate crasher
مهمان ناخوانده
ballet
بالت، رقص ورزشی و هنری
window shopping
به کالاهای درون مغازه نگاه کردن بدون خرید
opera
تماشاخانه اپرا، آهنگ اپرا
pity
دریغ، افسوس ترحم، بخشش، همدردی
roulette
اسباب قمار چرخان، رولت، با رولت قمار کردن
riddle
معما، رمز، جدول، لغز
pun
جناس، جناس ساختن، تجنیس
witty
بذله گویی، لطیفه گویی
humorous
فکاهی، شوخی آمیز، خنده آور
tease
کسی را دست انداختن اذیت کردن
mock
تمسخر، دست انداختن
ridiculous
مسخره آمیز، مضحک، خنده دار
stockbroker
دلال سهام شرکتها
keen (ear/eye)
گوشاش تیزه، چشماش تیزه...
shan
اسم برای مذکر به معنی مفتخر و با قدر و منزلت
cut out
نافشو بریدن به .... دکتر بودن کندن، برش دادن، جدا کردن در اثر بریدن، قطع جریان
chariot
ارابه
giant
آدم غول پیکر، نره غول، قوی هیکل
mistaken
اشتباهی، اشتباه کرده
identity
هویت، شخصیت، اصلیت، شناسایی
qualification
صفت، شرط، قید، شرایط
application
کاربرد، استفاده، درخواست
trail
بدنبال کشیدن، دنباله داشتن
pottery
سفالگری، کوزه گری، کوزه گر خانه
enthusiastic
مشتاق، علاقمند
brochure
جزوه، رساله، کتاب کوچک که صحافی نشده
factual
واقعی، حقیقت امر، وابسته به واقع امر
adobe
خشت، خشم خام، خاک مخصوص خشت سازی
drama
نمایش، تأتر، نمایشنامه
reunion
تجدید دیدار،تجدید جلسه باز پیوست، بهم پیوستگی
geometry
علم هندسه
good-natured
مهربان، ملایم، خوش طینت
insecure
نا امن، غیر محفوظ، بدون ایمن
modest
با حیا، فروتن، افتاده
sophisticated
سوفیسطائی، خبره، ماهر مشکل و پیچیده
superficial
صوری، سرسری سطحی، ظاهری
culinary
مربوط به آشپز خانه، آشپزخانه ای، پختن
legal
قانونی، شرعی، مشروع
typewrite
با ماشین تحریر نوشتن
typewriter
ماشین تحریر
sailboat
قایق بادبانی، کشتی بادبانی
windmill
آسیاب بادی یا هر چیز شبیه به آن
geothermal
وابسته به حرارت مرکزی زمین
panel
صفحه، تابلو، قاب عکس نقاشی رو چوب
quit
ترک، متارکه، خلاصی، رهاسازی
applicant
درخواست دهنده، تقاضا کننده، طالب
bonus
انعام، جایزه، حق الامتیاز
compose
سرودن، ساختن، درست کردن، تصنیف کردن
planner
نقشه کش
timber
چوب، کنده، تیر الوار
supply
فرآورده، تهیه کردن، رساندن، عرضه داشتن
indigo
نیل، نیلی
tropical
گرمسیری، استوایی، مدار راس السرطان
mining
مین گذاری، معدن کاری، استخراج معدن
coastal
ساحلی، کناری
peso
پسو، سکه آمریکای جنوبی
wheat
گندم
bay
خلیج کوچک کهیر، سرخ مایل به قرمز دفاع کردن عوعو کردن، زوزه کشیدن
scenery
چشم انداز، منظره، صحنه سازی
govern
حکومت کردن، کنترل کردن، مقرر داشتن
establish
تاسیس کردن، دایر کردن
go off
در رفتن، بیرون رفتن، آب شدن
entrepreneur
کارگشا، موسس شرکت، پیش قدم در تأسیس
virgin
باکره، پاکدامن، عفیف
adventurer
حادثه جو، ماجراجو جسور، بی پروا
charismatic
فرهمند - دارا بودن شکوه خدایی یا فر ایزدی کاریزماتیک
personable
خوش سیما، جذاب، با شخصیت
flamboyant
زرق و برق دار شعله دار، مانند شعله وابسته به معماری گوتیک
constant
ثابت، پایدار، استوار
struggle
کشاکش، منازعه، تنازع، ستیز، تقلا کردن
despite
با وجود، با اینکه کینه ورزیدن
advisory
مشورتی
amenity
حالت هذیان، سفاهت
facility
سهولت، امکان، وسیله تسهیل
encouraging
مشوق، دلگرم کننده
attempt
کوشش کردن، قصد کردن، مبادرت کردن
magnet
مغناطیس، آهن ربا
transplant
پیوند عضو در جای دیگر نشاندن
pastime
مشغولیات، سرگرمی، تفریح
shrink
کوچک شدن، (مثل لباس)، آب رفتن، جمع شدن چروک شدن
pardon
پوزش، بخشش، آمرزش
penance
توبه و طلب بخشش وادار به توبه کردن ریاضت
carriage
حمل، باربری
cloak
ردا، عبا، جبه، خرقه در لفافه پیچیدن، پنهان کردن
coach
واگن، کالسکه مربی ورزش، معلمی کردن
coffin
تابوت
howl
زوزه کشیدن، فریاد زدن، عزاداری کردن
pale
کمرنگ، رنگ پریده ناحیه محصور، حصار دفاعی
shiver
لرزه، ارتعاش، از سرما لرزیدن
wound
زخم، جراحت پیچیده شدن، پیچاندن
switch
گزینه، کلید، تعویض، سوییچ زدن، ترکه و چوب زدن
fascinate
مجذوب کردن، شیدا کردن، دلربائی کردن
synonym
هم معنا، واژه مترادف
absurd
یاوه، پوچ، مزخرف
bizarre
عجیب و غریب، نا مأنوس
dreadful
وحشتناک، بد