Level 57 Level 59
Level 58

New level


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
One way to lower the number of errors in the Tatoeba Corpus would be to encourage people to only translate into their native languages instead of the other way around.
Yksi tapa vähentää Tatoeba-korpuksen virheiden määrä olisi rohkaista ihmisiä kääntämään vain äidinkieleensä eikä toisin päin.
Tom said, "You can kiss your girlfriend goodbye if you don't kiss her goodbye." which meant "If you don't kiss your girlfriend goodbye, then you'll never see her again."
Tom sanoi: "Voit suudella tyttöystävääsi hyvästiksi, jos et suutele häntä hyvästiksi", mikä tarkoitti "Jos et suutele tyttöystävääsi hyvästiksi, niin et näe häntä enää koskaan".
A building with high ceilings and huge rooms may be less practical than the colorless block of offices that takes its place, but it often fits in well with its surroundings.
Rakennus, jossa on korkeakattoiset ja valtavat huoneet, saattaa olla vähemmän käytännöllinen kuin se väritön toimiston järkäle, joka ottaa sen paikan, mutta se sopii usein hyvin ympäristöönsä.
I may seem confident, but I get extremely nervous speaking in front of people. My hands tremble, I get all tongue-tied, and sometimes I don't even know what I'm saying myself.
Saatan vaikuttaa itsevarmalta, mutta ihmisten edessä puhuminen hermostuttaa minua hirveästi. Käteni tärisevät, kieleni menee solmuun ja joskus en edes tiedä itse mitä sanon.
A child who is a native speaker usually knows many things about his or her language that a non-native speaker who has been studying for years still does not know and perhaps will never know.
Lapsi, joka puhuu kieltä äidinkielenään, tietää yleensä monia asioita kielestään, joita ei-äidinkielenään puhuva henkilö, joka on opiskellut vuosia, ei vieläkään tiedä eikä tule ehkäpä ikinä tietämäänkään.
In today's world, we have to equip all our kids with an education that prepares them for success, regardless of what they look like, or how much their parents make, or the zip code they live in.
Nykypäivän maailmassa meidän täytyy varustaa kaikki lapsemme koulutuksella, joka valmistelee heidän menestykseen, riippumatta siitä, miltä he näyttävät, kuinka paljon heidän vanhempansa tienaavat tai millä postinumeroalueella he asuvat.
At a moment when our economy is growing, our businesses are creating jobs at the fastest pace since the 1990s, and wages are starting to rise again, we have to make some choices about the kind of country we want to be.
Tällä hetkellä kun taloutemme on kasvussa, yrityksemme luovat työpaikkoja nopeimpaan tahtiin sitten 1990-luvun ja palkat ovat taas lähdössä nousuun, meidän täytyy tehdä valintoja siitä, millainen maa me haluamme olla.
The driver of an oncoming car flashed his lights at Tom as a warning that there was a mobile speed camera up ahead. Tom, who had been speeding, immediately slowed down and passed the camera at just under the speed limit.
Vastaanajavan auton kuski väläytti valojaan varoittaaksen Tomia edellä olevasta liikuteltavasta nopeusvalvontakamerasta. Kaahannut Tom hidasti välittömästi ohittaen kamera nipin napin alle rajoituksen.
If someone who doesn't know your background says that you sound like a native speaker, it means they probably noticed something about your speaking that made them realize you weren't a native speaker. In other words, you don't really sound like a native speaker.
Jos joku, joka ei tunne taustaasi, sanoo että kuulostat syntyperäiseltä puhujalta, se tarkoittaa että hän todennäköisesti huomasi puheessasi jotain, joka sai hänet tajuamaan, että et ole syntyperäinen puhuja. Toisin sanoen, et oikeasti kuulosta syntyperäiseltä puhujalta.