Level 58 Level 60
Level 59

New level


180 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Olen erittäin kiitollinen puhemies Hans Gert Poetteringille tästä tilaisuudesta.
I am most grateful to the President, Hans Gert Poettering, for this opportunity.
Olen erittäin iloinen siitä, että on otettu huomioon laajentumisen kustannukset.
I am particularly glad that we have made provision for the costs of enlargement.
Siksi olen pahoillani kuullessani AKT:n maihin vaikuttavista rahoitusongelmista.
I am therefore sorry to learn of the financial problems affecting the ACP Group.
Olen hyvin kiitollinen parlamentille roolista, jossa se toimii tässä yhteydessä.
I am very grateful to Parliament for the role it is adopting in this connection.
Olen kotoisin Tirolin alueelta, jossa autojen päästöjen vaikutukset ovat suuria.
I come from the Tyrol, a region which is very heavily affected by car emissions.
Olen tuonut toistuvasti esille huolen EU:n yhä kasvavasta energiariippuvuudesta.
I have repeatedly expressed concern about the EU’s growing dependence on energy.
Arvoisa puhemies, olen siis laajalti samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu.
Therefore, I broadly agree, Mr President, with what has been said in this House.
(CS) Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen energiatehokkuuden toimintasuunnitelmaan.
(CS) Mr Chairman, I welcome the report on the Action Plan for Energy Efficiency.
(EL) Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa: vakaussopimusta on muokattava.
(EL) I agree with the previous speaker; the Stability Pact needs to be applied.
Rahoituspuitteiden osalta olen vahvasti alkuperäisen 70 miljoonan euron kannalla.
As far as the budget is concerned, I insist on the original proposal of EUR 70m.
Puheenjohtajana olen hahmotellut ongelman ratkaisemiseksi vireillä olevia toimia.
As the Presidency, I have outlined the efforts being made to resolve the problem.
Olen täällä kuitenkin puhumassa ensisijaisesti kotimaani Ranskan etujen puolesta.
But I am speaking here as a defender of the interests of my own country, France.
Kuten sanottu, olen kuitenkin hyvin epäileväinen sen suhteen, että näin kävisi.
But, as I say, I am very much concerned as to whether this is likely to happen.
Onneksi ymmärrän englantia, mutta olen pahoillani siitä, etten ymmärrä italiaa.
Fortunately, I understand English, but I regret that I do not understand Italian.
Siksi olen tullut siihen johtopäätökseen, ettei aseidenvientikieltoa saa kumota.
Hence my conclusion that the answer to the removal of the arms embargo is ‘no’.
Olen iloinen myös komission jäsen Máire Geoghegan-Quinnin erinomaisista ideoista.
I am also delighted with the excellent ideas from Commissioner Geoghegan-Quinn.
Olen kuitenkin pahoillani siitä, että neuvosto ei ole allekirjoittanut ehdotusta.
I am disappointed, however, that the Council has not signed up to the proposal.
Olen iloinen siitä, että liikenneneuvosto on ollut yhteydessä Ecofin-neuvostoon.
I am pleased that the Transport Council has communicated with the Ecofin Council.
Olen iloinen siitä, että Puolan presidentti Kaczyński allekirjoittaa hyvin pian.
I am pleased to see that President Kaczyński of Poland will be signing very soon.
Olen pahoillani siitä, että ryhmän puheenjohtaja Poettering on poistunut salista.
I am sorry to see that the group chairman, Mr Poettering, is not in the Chamber.
Kun olet kopioinut raidat, niistä tulee tietokoneen digitaalisia mediatiedostoja.
After that, the tracks that you rip become digital media files on your computer.
Ennen kuin painat virtapainiketta, keskustellaan siitä, millainen pelaaja olet.
Before you press the power button, let's talk about what kind of gamer you are.
Kun olet tuonut varmenteen, salattujen tiedostojen avaamisen pitäisi onnistua.
After you import the certificate, you should have access to the encrypted files.
Kun olet saanut ohjaintiedostot, kopioi ne tietokoneeseen, jossa oli ongelmia.
Once you have the device driver files, copy them to the computer with a problem.
Kun olet kopioinut tiedostot ja kansiot, sinun täytyy ehkä sulkea levyistunto.
After copying the files and folders, you might need to close the disc session.
Kiduttaminen tuntuu aivan samalta riippumatta siitä, minkälaisessa maassa olet.
It feels exactly the same to be tortured, whatever sort of country you are in.
Kun olet luonut kotiryhmän, voit lisätä siihen muita kotiverkon tietokoneita.
After you create a homegroup, add the other computers on your home network to it.
Kun olet lisännyt kuviisi tunnisteita, voit käyttää hakukenttää niiden etsimiseen.
Once you have added tags to your pictures, you can use the Search box to find them.
Jos olet asiakirjan tekijä, voit määrittää asiakirjan oikeuksia tai muuttaa niitä.
If you're the document author, you can set or make changes to document permissions.
Olet nyt siirtänyt tiedostosi sekä asetuksesi ja voit käyttää uutta tietokonettasi.
You are done transferring your files and settings, and can use your new computer.
Ja jos olet sitä mieltä, ettet näytä hyvältä, olet silloinkin luultavasti oikeassa.
And if you don't think you look good in something, you're also probably right.
Yleisinhimillistä -- käytät siis rahojasi muiden hyväksi, oletmukava heille.
Human universal -- so you spend money on other people, you're being nice to them.
Kun olet valinnut tulostimen, voit valita lisää asetuksia asiakirjan tulostamiseen.
After you select one, you can choose more options for printing the document.
Kun olet asentanut laitteen, voit vaihtaa synkronointitapaa milloin tahansa.
After you've set up a device, you can switch to a different sync method at any time.
Varmista, että olet asentanut kaikki laitteen mukana toimitetut ohjelmistot.
Be sure that you have installed any software discs that came with the device.
Lähetä lomake sen maan sairausvakuutusviranomaiselle, johonolet menossa hoitoon.
Submit it to a health insurance authority in the country where you go for treatment.
Kun olet yhdistänyt tilin, sinun ei tarvitse kirjautua palveluihin erikseen.
Once you're connected, you won’t have to sign in to each service individually.
Voit asentaa SP2:n vain, jos olet ensin asentanut Windows Vista Service Pack 1:n.
In order to install SP2, you must first have Windows Vista Service Pack 1 installed.
Kun olet skannannut asiakirjan, voit lähettää sen muille sähköpostitse tai faksitse.
Once you have scanned a document, you can send it in email or fax it to others.
Kun olet suorittanut nämä vaiheet, yritä Windowsin aitoustarkistusta uudelleen.
After you have completed these steps, retry Windows validation to run the test again.
Meidän on hyväksyttävä tämä mietintö, jotta tällaisia tapauksia saataisiin lisää.
Being able to achieve more cases like this is why we have to adopt this report.
Sitä vaaditaan, jotta kansalaisillamme luottaisivat eurooppalaiseen yhteistyöhön.
This is necessary if our citizens are to have confidence in European cooperation.
Odotan yhteistyötä valiokunnan kanssa, jotta tästä asiasta päästään selvyyteen.
I look forward to working with the committee to get to the bottom of this issue.
Näitä tärkeitä liittoja tarvitaan, jotta Eurooppa-hankkeessa päästään etenemään.
These important coalitions are needed for the project for Europe to go forward.
Syihin on puututtava erittäin perusteellisesti, jotta voisimme pelastaa metsämme.
We must fight the causes at their root if we are to be able to save the forests.
Meidän on suojeltava ja vahvistettava niitä, jotta EU säilyy kilpailukykyisenä.
We must protect it and consolidate it to ensure that Europe remains competitive.
Jotta viitearvo olisi yhdenmukainen EKP:n rahapolitiikan strategian keskipitkän
To be consistent with the medium-term orientation of the ECB's monetary policy
Toivotan teille kaikkea hyvää, jotta voitte toteuttaa näitä perusperiaatteita.
All the best, then, in successfully establishing these fundamental principles.
Eikö dieselautoja tarvita kiireesti, jotta voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä?
Are diesel cars not urgently needed to bring about a reduction in CO2 emissions?
Demokratisointi on välttämätön edellytys, jotta köyhyyttä voidaan todella torjua.
Democratisation is a necessary precondition for effectively counteracting poverty.
Miten paljon avoimuutta voidaan odottaa olevan, jottasidosryhmät osallistuisivat?
How much transparency can be expected in order for stakeholders to participate?
Jotta lainsäädäntömme olisi uskottavaa, sen täytäntöönpanon on oltava tehokasta.
If our legislation is to have any credibility it needs to be enforced effectively.
Vastatkaa, kuten parhaaksi katsotte, jotta voimme siirtyä seuraavaan kysymykseen.
Please reply as you feel appropriate and we shall move on to another question.
Tarvitaan konkreettisia tuloksia, jotta rauhanprosessiin saataisiin taas voimaa.
Tangible results are needed to reinject some dynamism into this peace process.
Pyydämme kohta kohdalta -äänestystä, jotta voimme välttää tällaisen vaihtoehdon.
The aim of our requests for a separate vote is to rule out such a possibility.
Tämä toimi on tärkeä, jotta voidaan taata yleinen pääsy rautatieliikenteeseen.
This measure is important for guaranteeing universal access to rail transport.
On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta tämä kuoleman verkosto saadaan puretuksi.
We must take every possible action to dismantle this 'industry' dealing in death.
Jotta saavutamme 2020-tavoitteet, meidän on selvittävä vuodesta 2010 ehjin nahoin.
In order for use to reach 2020, we will have to make it through 2010 in one piece.
Jotta asiakirjan voi saada, on ensinnäkin tiedettävä, että sellainen on olemassa.
To obtain access to a document, one needs first of all to know that it exists.
Meidän on otettava käyttöön vaatimus merkitä liha, jotta se voidaan jäljittää.
We need to introduce a labelling requirement for meat to enable its traceability.
Ohjelman toteuttamisesta on puhuttu jo paljon, joten otan esiin vain kolme asiaa.
A lot of things have been said in the context of putting this programme in place.
Tästä päättää puhemiehistömme, joten haluaisimme hieman valaistusta tähän asiaan.
That is for our Bureau to decide and we would like to have clarity on that issue.
Olen raskaana, joten tiedän liiankin hyvin kaikki elohopeaan liittyvät vaarat.
As a pregnant woman, I am all too aware of all the risks that mercury entails.
Meidän ei mielestäni pidä tehdä samaa virhettä, joten meidän on oltava varovaisia.
I do not believe that we should make the same mistake and we should be cautious.
Joten emme voi odottaa Komorien kaltaisen maan tietävän, mitä kalaa on kalastettu.
We cannot expect a country like the Comoros to know what fish has been taken out.
Kollega selosti tapahtuman, joten minun ei tarvitse antaa lisää yksityiskohtia.
My fellow Member has described the circumstances and I need add no further details.
Tulos kaiken kaikkiaan on myönteinen, joten esitän kiitokseni esittelijä Klinzille.
Their result in general is positive and I congratulate the rapporteur, Mr Klinz.
Niitä tarjotaan kaikille aloille, joten ne eivät ole mikään autoalan erikoisuus.
It crosses all sectors and is thus not at all specific to the motor industry.
Tämä periaate pätee yleensä jäsenvaltioissa, joten sen olisi pädettävä myös EU:ssa.
This principle usually applies at national level and should also apply to the EU.
Sivustojen sisältö hahmonnetaan jatkuvasti, joten käyttökokemus on saumaton.
Content on the sites is rendered continuously, providing a fluid experience.
Se ei ole mahdollista, joten tarvitsemme suuremman ja kunnianhimoisen talousarvion.
This is not feasible, and this is why we need a larger and ambitious budget.
– Arvoisa puhemies, yritän säästää aikaa, joten puhun lyhyesti tänä iltana.
– Mr President, to try and save time, I shall be very quick this evening.
Kansaa on vaiennettu tyhjillä lupauksilla jo liian pitkään, joten nyt on toimittava.
The people have been put off with promises for too long and now action is needed.
Asia on omana aiheenaan esityslistalla, joten keskustelemme siitä vielä tänä iltana.
This will be a separate topic here tonight, and we are yet to talk about this.
Kyse on mielestäni hyvästä ehdotuksesta, joten meidän on onniteltava komissiota.
In my opinion it is a good proposal, on which the Commission should be congratulated.
Minusta mietintö vaikuttaa liian radikaalilta, joten äänestin sitä vastaan.
In my view, the report seems too radical, and this is why I voted to reject it.
Päällekkäisyys ei palvele hyviä tarkoituksia, joten tehtävänjaon on oltava selkeämpi.
The good cause is not served by duplication. The distribution of tasks must be clear.
Puheaikani on lyhyt, joten mainitsen muut ensisijaiset tavoitteet lyhyesti.
The time I am allowed obliges me to mention our other priorities very briefly.
Tällaista rakenneuudistusta Euroopassa tarvitaan, joten sitä on alettava suunnitella.
This is the structural reform that Europe needs and that we will have to devise.
Emme voi mitenkään hyväksyä näitä kohtia, joten äänestämme mietintöä vastaan.
We cannot possibly accept those points and accordingly are voting against the report.
Ensimmäinen liittyy 157 artiklan 3 kohtaan, joka koskee teollisuuden tukitoimia.
The first refers to paragraph 3 of Article 157 on support measures for industry.
Toinen seikka, joka on yhtä tärkeä, koskee kyseisen rajaseudun maanviljelijöitä.
The second issue is no less important and has to do with farmers on this border.
Olemme alistuneet hyväksymään Euroopan unioniin maan, jokaon jakautunut kahtia.
We have resigned ourselves to admitting a divided country to the European Union.
(EL) Tärkeä sana, joka puuttuu maahanmuutto-ohjelmista, on sana "yhteisvastuu".
(EL) The big word missing from immigration programmes is the word 'solidarity'.
Neljäs tärkeä asia: yhteinen maatalouspolitiikka, joka on erittäin vaikea aihe.
Fourth priority: the extremely difficult issue of the common agricultural policy.
Uskon, että tämän operatiivisen sisällön on joka tapauksessa ohjattava toimiamme.
In any case, I believe we must be guided by the nature of the task ahead of us.
Olemme joka tapauksessa kasvattaneet eroa valvovan elimen ja hallituksen välillä.
In any case, we have increased the gap between supervisory body and government.
Se oli ihmiskunnan historian traagisin sota, joka ansaitsee tulla muistelluksi.
It was the most tragic war in human history and it deserves to be commemorated.
Minulla on Euroopan parlamentin tuki; toimielimen, joka on maailman tärkeimpiä.
The European Parliament, one of the world’s most important bodies, is behind me.
Euroopan unioni olisi ensimmäinen, joka tekisi konkreettisen rahoituspäätöksen.
The European Union would be the first to make a concrete decision on financing.
Kolme prosenttia on eräänlainen indikaattori, joka kertoo, teemmekö asiat oikein.
Three per cent is a kind of indicator of whether we are doing things correctly.
Olimme odottaneet sopimusta, joka perustuu Balin ja Poznánin ilmastosopimuksiin.
We had expected an agreement on the funding of the Bali and Poznań climate deals.
Vastustamme sellaista virastoa, joka olisi hallinnollisesti olemassa ikuisesti.
We oppose the idea of an agency whose administration would continue indefinitely.
Olette selviytynyt loistavasti haasteesta, joka koski maanne kytkemistä euroon.
You succeeded in the formidable task of enabling your country to join the euro.
Tulostinkuvakkeessa näkyy valintamerkki, joka osoittaa, että se on oletustulostin.
A check mark is displayed on the printer icon to mark it as your default printer.
Täällä otettiin esille myös kysymys Turkista, joka on yksi kaikkein hankalimpia.
Another issue mentioned here was Turkey, one of the most difficult issues we face.
Kerron teille tositapauksen, joka ei ole vitsi, vaan joka tapahtui viime viikolla.
Let me tell you a true story. It is not a joke, this actually happened last week.
Laajentuminen on suurin tehtävä, joka meidän pitää suorittaa Euroopan unionissa.
Enlargement is the largest issue we have to work on within the European Union.
Lopuksi tarkistusta, joka koskee henkilöstön palvelukseenottoa, ei voida hyväksyä.
Finally, Amendment No 17, relating to recruitment of staff, is not acceptable.
Yhdysvaltain hallituksen on joka tapauksessa näyteltävä aktiivista osaa tässä.
In any case the US Government will have to continue its role as active mediator.
Korostamme siksi innovaatiota, jolla on perustavanlaatuinen merkitys Euroopassa.
The stress is therefore placed on innovation, a fundamental value within Europe.
Haluan vastustaa tuollaista yhdistämistä, jolla ei ole perustaa todellisuudessa.
I would like to oppose such reasoning which has no foundations in the real world.
Se on myös päätöslauselma, jolla taataan pakolaisten ja maahanmuuttajien suojelu.
It is also a resolution which guarantees the protection of refugees and migrants.
Sitten on olemassa Rifondazione-puolue, jolla on oma sanomalehtensä Liberazione.
Then there is the Refoundation Party, which has its own newspaper, Liberazione.
Olemme iloisia tästä päätöksestä, jolla on kiistämätöntä vertauskuvallista arvoa.
We are delighted with this decision, which is of unquestionable symbolic value.
Se on kuitenkin samalla myös alue, jolla voidaan saavuttaa todellista edistystä.
However, this is, at the same time, an area in which real progress can be made.
Mielestäni tämä on ristiriitaista tavalla, jolla Giertychin näyttely ei sitä ole.
I regard that as controversial in a way in which Mr Giertych’s exhibition is not.
Euroopan unioni ei ole ainut toimija, jolla on strategisia etuja tällä alueella.
The European Union is not the only actor with a strategic interest in the area.
tietotekniikka on toinen ala, jolla meillä on vielä paljon tehtävää toimielimenä.
The second area where we still have much to do as an Institution is informatics.
Tapa, jolla EU:n varoja käytetään, on vähintään yhtä tärkeä kuin menojen määrä.
The way EU money is spent is at least as important as the level of expenditure.
Katson, että tapa, jolla tätä asiaa on käsitelty, on säännön- ja lainvastainen.
The way this matter is being handled is one I regard as irregular and unlawful.
Tämä tarkoittaa loppua sille tavalle, jolla kriisiä on hoidettu tähän mennessä.
This represents an end to the way in which the crisis has so far been dealt with.
Viimeinen tärkeä seikka koskee menettelyä, jolla muutetaan direktiivin A liitettä.
Another important aspect is the procedure for updating Annex A of the directive.
Näin ne loivat Schengen-alueena tunnetun alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja.
They thus formed an area without internal frontiers known as the Schengen Area.
Hyvät kollegat, huomaatte, että olen esittänyt tarkistusta, jollapyritään tähän.
Colleagues will see that I have brought back an amendment to seek to achieve this.
Tämän vuoksi vastustan tarkistusta 40, jolla heikennettäisiin työturvallisuutta.
I am therefore opposed to Amendment 40, because it would undermine safety at work.
Voisitte kenties valaista meitä tavasta, jolla yksikkö voisi aloittaa tutkimukset.
Perhaps you can clarify the way in which the Office might initiate investigations.
Se on kaikkein käytännöllisin asia, jolla voimme vahvistaa unionin kilpailukykyä.
That is the most practical thing we can do to strengthen European competitiveness.
1900-luku oli vuosisata, jolla tapahtui historian järkyttävimmät joukkomurhat.
The 20th century was the century that saw the most shocking massacres in history.
Panna alulle ketjureaktion, jolla tästä hallintomallista tulee maailman paras.
To start a chain reaction so that this becomes the best bureaucracy in the world.
Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto käsittelee tätä istunnossaan ensi viikolla.
This should be an item on the agenda of the Ecofin Council to be held next week.
Tällä alueella tapahtuu Euroopassa edistystä, toisin sanoentalous alkaa parantua.
We are seeing progress in Europe in this area: finances are beginning to improve.
Lopullisessa lausunnossaan talous- ja sosiaalikomitea kannatti komission ehdotusta.
In its final opinion, the ESC comes out in favour of the Commission's proposal.
Tavoite on jatkossakin lähellä tasapainoa oleva tai ylijäämäinen julkinen talous.
The future objective is for a 'close to balance' or 'in surplus' budgetary position.
Mitkä läksyt te olette oppinut, puheenjohtaja Prodi, paitsi ettätalous on tärkeää?
So what lessons have you learned, Mr Prodi, other than that enterprise is important?
On kuitenkin myös asianmukaisesti hallittuja maita, joiden talouson altis häiriöille.
But there are also some properly governed states that are economically vulnerable.
Tietoon perustuva talous on välttämätön, mutta se ei toteudu unionissa tällä hetkellä.
A knowledge-based society is necessary, but is not a reality in Europe today.
Lisäksi talous asettaa kysymyksen yleishyödyllisistä palveluista oikeaan asemaan.
It also puts the question of public utility services on the right footing.
Kestävä vakaus on ehdoton edellytys, jos talous- ja rahaliitosta tulisi todellisuutta.
If monetary union is to become a reality, lasting stability is absolutely essential.
Euroalueen talous on kuitenkin edelleen avoimempi kuin Yhdysvaltain tai Japanin talous.
However, the euro area is still more open than either the United States or Japan.
Käytännössä se merkitsee sitä, että Brasilian talous on saatava vakaaksi.
Looked at in practical terms, that means Brazil must be stabilised at this time.
Luxemburgin huippukokouksesta on tultava jotain talous- ja rahaliiton kaltaista.
The Luxembourg summit must arrive at something similar to monetary union.
Laajentunut talous- ja rahaliitto edellyttää nimittäin laajempaa sisäistä yhtenäisyyttä.
An enlarged monetary union requires, in fact, greater internal cohesion.
. (FR) Arvoisa puhemies, Kreikasta tulee talous- ja rahaliiton 12. jäsen.
Mr President, Greece will be the twelfth country to sign up to the euro.
Kasvu on yhä vakaata ja työllisyys paranee, mutta talous on kuitenkin uhattuna.
Growth is still stable and employment is increasing, but it is nonetheless under threat.
Vakaa talous on tulevien politiikkojemme perusta, joten meidän on varjeltava sitä.
Stability is the basis for our future policies and we must safeguard it.
Ensinnäkin meidän on palautettava vakaus vakauttamalla julkinentalous.
First, we need to re-establish stability by consolidating public finances.
Talous kasvaa jälleen, korot ja inflaatio ovat historiallisen alhaiset.
Growth is returning, and interest rates and inflation rates are at an all time low.
Haluan sanoa pari sanaa talous- ja rahaliiton näkymistä haastavina aikoina.
Let me say just a word on the outlook for EMU during challenging times.
Aina kun talous menee huonompaan suuntaan, syy ei ole meidän itsemme vaan muiden.
The fault lies with the crises in the third world, for which the third world is to blame.
Onko kyse aina lainoista, jolloin joka sentti maksetaan korkojen kera takaisin?
Are we actually talking about loans, where every cent is paid back with interest?
Säädöksen uudelleenarvioinnissa on aina kiinnitettävä huomiota oikeusvarmuuteen.
Legal certainty should be considered whenever a piece of legislation is reviewed.
Aina kun keskustelen talousarviosta, en voi olla mainitsematta maatalousmenoja.
Whenever I discuss the budget, I cannot help but mention agricultural spending.
Miksi me parlamentin jäsenet annamme neuvoston päihittää itsemme aina uudelleen?
Why do we, Parliament, allow the Council to run rings around us time and again?
Lisäämme aina uusia aineksia kakkuun, mutta kakkua ei saada koskaan ulos uunista.
We continue to add ingredients to the cake, but the cake never leaves the oven.
(DE) Arvoisa puhemies, Euroopan kansalaiset tulevat aina vain levottomammiksi.
(DE) Madam President, the people of Europe are becoming more and more anxious.
Vaikutelma on kuitenkin se, että jotkut ihmiset eivät ehkä ainahoida tehtäviään.
But one gets the feeling that some people sometimes are not doing their stuff.
Ensiksikin aina on kyse uudesta rahastosta, jolloin yksi vuosiaina menetetään.
Firstly, we have a new fund each time, which means that each time, we lose a year.
Tilanne on ollut pääpiirteissään sama aina kun perustamissopimuksia on muutettu.
Essentially, this has been the case every time the Treaties have been amended.
Olen erityisesti sitä mieltä, että turvallisuuden pitäisi olla ainaensisijaista.
In particular, I believe that safety has to override all other considerations.
(EN) Arvoisa puhemies, olen aina vastustanut EU:n sekaantumista puolustusasioihin.
Madam President, I have consistently opposed EU meddling in the defence sphere.
Arvoisa puhemies, tekijän nimi mainitaan aina tarkistusten esittämisen yhteydessä.
Madam President, whenever amendments are tabled, the name of the author is given.
Olemme aina korostaneet, että kaasuala on epätavallinen. Politiikka turmelee sitä.
This would not have done us any good, and indeed it is not doing us any good now.
(EN) Pohjavesi on arvokas luonnonvara, ja sitä on suojeltava ainakun mahdollista.
Groundwater is a valuable natural asset and must be protected wherever possible.
Itse asiassa EU:n suuntaa ja politiikkaa koskeva keskustelu onaina käynnissä.
In fact, the discussion on the EU’s course and policy will be a permanent fixture.
Varmista, että valitset tulostimen Tulosta-valintaikkunasta aina, kun tulostat.
Make sure that you select your printer in the Print dialog box each time you print.
Näistä huomautuksista huolimatta pikkuseikat ovat tunnetustiaina ongelmallisimpia.
Notwithstanding those remarks, as the saying goes, the devil is in the detail.
Tätä valtaosa kansalaisistamme aina Strasbourgista Varsovaan saakka odottaa meiltä.
That is what the majority of our citizens, from Strasbourg to Warsaw, expect of us.
Me tiedämme, kuten Medina Ortega juuri totesi, ettei todellisuudessa näin aina ole.
We know, as Mr Medina Ortega has just said, that this is not, in fact, the case.
Kaikkein köyhimmät joutuvat aina kärsimään lainsäädännöllisistä oikuistamme.
As usual, it is the poorest people who will suffer from our legislative whims.
Meidän täytyy muuttaa useita direktiivejä, kunnes ne ovat laillisesti sitovia.
We need to change a number of directives before they will be legally binding.
Keskeytän istunnon muutamaksi minuutiksi, kunnes ongelma on saatu korjattua.
I shall suspend the sitting for a few moments so that they can be repaired.
Niitä tarkistetaan vuosittain ja sanamuotoja muutetaan, kunnesne on saatu valmiiksi.
They will be reviewed annually and replaced as soon as they reach completion.
Henkilö on aina syytön, kunnes toisin todistetaan, ja hänellä on oikeus puolustukseen.
There is always the presumption of innocence and the right to a defence.
Kestää liian kauan odottaa siihen saakka, kunnes ryhmän tutkimuksen tulokset ovat valmiit.
Waiting for the committee to complete its findings will take too long.
Kunnes nimittäin toisin osoitetaan, Venäjän federaatio ei ole Euroopan unionin jäsenvaltio.
As far as I am aware, the Russian Federation is not a member of the European Union.
Tästä syystä menee vielä jonkin aikaa, kunnes asiassa päästään lopulliseen päätöksentekoon.
For this reason, it will be some time before a final decision is taken on the matter.
Nämä pienet määrät laimennetaan edelleen, kunnes niistä on jäljellä tuskin mitään.
These small quantities are further diluted to almost non-existence.
Siksi olen pyytänyt niitä odottamaan, kunnes ensi viikon Eurooppa-neuvosto muodostaa kantansa.
That is why I asked them to wait for next week’s European Council to adopt a position.
Tätä prosenttilukua on lisättävä, kunnes se kattaa kaikki menot.
This percentage should be increased to cover all its expenditure.
Käskenkin teitä kaikkia: älkää teeskennelkö, kunnes pärjäätte.
And she said, she came in totally defeated, and she said, "I'm not supposed to be here."
Vai täytyykö meidän odottaa, kunnes saamme myönnytyksiä WTO: n tuskallisen hitaassa prosessissa?
Or do we have to wait for the painfully slow process of extracting concessions within the WTO context?
Käytännössä Amsterdamin sopimus on tässä asiassa voimassa niin kauan kunnes se ratifioidaan.
In this respect the Amsterdam Treaty is therefore being applied in practice before it has been ratified.
Tämä toimikin kunnes takuuhinnat olivat hyvin alhaalla.
That was all right as long as the guaranteed prices were very low.
Jatkamme äänestyksiä, kunnes ministeri saapuu paikalle.
We shall continue with the vote and meanwhile the Minister will arrive.
Emme voi odottaa, kunnes neuvottelut Turkin kanssa on viety päätökseen, sillä se voi kestää 10–15 vuotta.
We cannot wait for the conclusions of the negotiations with Turkey, which might take 10 to 15 years.
(Välihuomautuksia) Odotamme, kunnes huutelu lakkaa.
(Heckling ) We will wait for the barracking to stop.
kunnes jäsenvaltioiden lukumäärä ylittää 27. Lukuun
up to 27 Member States, i.e. the current EU Member States and the 12 accession
Odota hetki, kunnes Windows on alustanut CD-levyn.
Now, just wait a moment while Windows formats the CD.
Näinä aikoina ei kenties riitä, että vain odotamme, kunnes Sveitsi hakee Euroopan unionin jäsenyyttä.
Simply waiting for the Swiss to ask to join the European Union will probably not be enough in times like these.