Level 59 Level 61
Level 60

New level


270 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Molemmissa ehdotuksissa on ikävä kyllä kuitenkin monia rajoituksia ja puutteita.
Both initiatives suffer, however, from a number of limitations and shortcomings.
Jos meidän on hyväksyttävä tämä periaate, sen ehtona on oltava riittävät takuut.
But while we can accept that principle, we must also have sufficient guarantees.
Puheen on kuitenkin oltava rehellistä, ei harhaanjohtavaa tai monimerkityksistä.
But they must speak with honesty, not using double-speak or with forked tongues.
Lisätietoja on kohdassa Windows Vista Service Pack 2 (SP2) -päivityksen sisältö.
For more information, see What's included in Windows Vista Service Pack 2 (SP2).
(GA) Oli miten oli, tämä on hieno mietintö ja kannatan sitä erittäin mielelläni.
(GA) Be that as it may, this is a fine report and I am very happy to support it.
Kuten esittelijä jo totesi, se on kriittinen mutta kuitenkin rakentava mietintö.
As the rapporteur has already stated, it is a critical, but constructive report.
Hän on 21-vuotiaana 7 vuotta nuorempi kuin minä olin aloittaessani alahuoneessa.
At 21 she is seven years younger than I was when I went to the House of Commons.
Taiwanissa on vähennetty sellaisia rikoksia, joista on annettava kuolemantuomio.
In Taiwan the number of crimes punishable by the death penalty has been reduced.
Euroopan yhteinen kanta on, että meidän on kunnioitettava turvallisuusneuvostoa.
The European common position is that we should comply with the Security Council.
Tällä miehistöllä on erinomainen päällikkö. Hän on puheenjohtaja Wim Duisenberg.
This team has an excellent captain in the shape of its President Wim Duisenberg.
Siinä on esimerkiksi vähemmän jäsenvaltioissa sovellettavia arviointiperusteita.
For example, there are fewer criteria that the Member States will have to apply.
Meidän on esimerkiksi varmistettava, että vertaisarviointijärjestelmä turvataan.
For example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Jos asia on todella näin, kysymys on otettava esiin tulevassa huippukokouksessa.
If that is indeed the case, the matter must be raised at the forthcoming Summit.
Ehkä on myös syytä todeta, että sen jälkeen on tehty myös Ioanninan kompromissi.
Perhaps we should also mention that after that the Ioannina compromise was made.
Portugali on yksi niistä kahdeksasta maasta, joissa lasten köyhyys on yleisintä.
Portugal is one of the eight countries with the highest levels of child poverty.
Myös Balkanin alue on mainittu, ja sielläkin on tapahtunut myönteistä kehitystä.
Reference has been made to the Balkans, and that is also a positive development.
Valtio on raunioina, sen rikkaudet ryöstetty ja sen kansa onsyvästi jakautunut.
The country lies in ruin, its heritage plundered, its population deeply divided.
Syynä tähän on ennen kaikkea sosiaaliturva, ja myös eläkkeilläon tärkeä osansa.
The main reason for that is social security, and pensions too play a major part.
Kun kaikkia näitä kysymyksiä on käsitelty, niihin on myös varattava määrärahoja.
When all these issues have been addressed, we will also have to budget for them.
Ainakin tässä asiassa Eurooppa on merkittävän harppauksen edellä muita maanosia.
Europe is at least a significant step ahead of other continents in this respect.
Lopuksi totean, että meidän on varmistettava alkuperämaaperiaatteen vahva asema.
Finally, we need to make sure that we have a strong country-of-origin principle.
Kyseisen alueen kalastus on täysin riippuvainen kumppanuuksista ja sopimuksista.
Fishing in that part of the world relies totally on partnerships and agreements.
Tällä hetkellä meillä on kiireellisempiä ja tärkeämpiä kysymyksiä ratkaistavana.
For the moment we really have more urgent and more important questions to solve.
Näissä valtioissa on kuitenkin luonnollisesti tehtävä asianmukaiset valmistelut.
However, the appropriate preparations must naturally be made by these countries.
Yhdyn jäsen Mitchellin toteamukseen siitä, että valvontavastuuon parlamentilla.
I agree with Mr Mitchell, who said that Parliament is responsible for oversight.
Olen erittäin iloinen siitä, että on otettu huomioon laajentumisen kustannukset.
I am particularly glad that we have made provision for the costs of enlargement.
Neuvoston ja EU:n jäsenvaltioiden on tarvittaessa tiukennettava rangaistuksiaan.
If necessary, the Council and the EU Member States must tighten their sanctions.
Nykyaikaisten ajoneuvojen ohjaamossa on kuitenkin vaarana sensorin ylikuormitus.
In modern vehicle cockpits, however, there is also a danger of sensory overload.
Vaaliaktiivisuus on ollut erittäin alhainen myös joissakin EU:n jäsenvaltioissa.
In some EU Member States, the turnout for elections has also been extremely low.
Turkissa on käytännössä mahdotonta entistää kristinuskoon liittyviä rakennuksia.
In that country, it is made virtually impossible to restore Christian buildings.
Tässä mielessä Itävallan puheenjohtajakaudella on otettu askel oikeaan suuntaan.
In this respect, the Austrian presidency has been a step in the right direction.
kirjallinen. - (NL) Kollegani Alain Cadecin mietintö on laadittu oikeaan aikaan.
in writing. - (NL) The report by my fellow Member Mr Cadec comes at a good time.
kirjallinen. - (EN) Lissabonin strategia on tärkeä EU:n tulevalle menestykselle.
in writing. - The Lisbon Strategy is essential for the future success of the EU.
Iran rikkoo kyynisesti kansainvälisiä sitoumuksia, jotka se onallekirjoittanut.
Iran is cynically violating the international commitments to which it signed up.
Siksi on vahinko, että käsittelemme tätä mietintöä lähes tyhjässä parlamentissa.
It is a pity, therefore, that we are discussing it before an almost empty House.
Tässä vaiheessa on selvää, että rakennerahastoihin tarvitaan uutta ulottuvuutta.
It is clear at this point that we need a new dimension for the Structural Funds.
Sukupuolten välistä tasa-arvoa on mahdollista ja välttämätöntä edistää kaupalla.
It is possible and necessary to contribute to gender equality by means of trade.
Roomalaiskatolisen kirkon tehtävänä on johtaa uskovaisia, ei olla johdettavissa.
It is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.
Henkilöstön lisääminen on sallittua ainoastaan hyvin perustelluissa tapauksissa.
It must only be possible to take on extra staff in specifically justified cases.
Olisi vielä kerran korostettava, että mietinnön tekstistä ontarkoitus äänestää.
It should once again be stressed that we are to vote on the texts of the report.
Sitten nähdään, mistä oikeasti on kysymys: lännen ristiretkestä islamia vastaan.
It will be seen for what it surely will be: a crusade by the West against Islam.
Tulevaisuudessa tällainen arvio on luonnollisesti tehtävä myös tulojen kohdalla.
Logically, the same operation will have to be undertaken in future for revenues.
. (EN) Arvoisa puhemies, käsittääkseni jäsen Katiforisin mietintöon hyväksytty.
Madam President, I understand that the report by Mr Katiforis has been accepted.
Moldovan yhteiskunnassa on myös sen asukkaiden kansallisuuteen perustuvia eroja.
Moldovan society also varies according to the nationality held by its residents.
Viides näkökohta, joka on koko rakenteen kannalta keskeinen, seuraa edellisestä.
My fifth point, which is at the heart of the whole structure, follows from that.
Uudistuksia on tietenkin toteutettava ja joillekin tahoille ne ovat tuskallisia.
Of course, there are reforms that are needed, and they will be painful for some.
EU:n mittakaavassa tiettyjen valtioiden asenteesta on tulossa erityinen ongelma.
On an EU scale, the attitude of certain states is becoming a particular problem.
Voidaan sanoa, että alkuperäinen kunnianhimoinen tavoite onsaavutettu osittain.
One could say that the original ambitious objective has been partially achieved.
Jäsen Estevan Bolea sanoi, että laivanrakennus on enemmän kuin laivanrakennusta.
One Member, Mrs Estevan Bolea, said that shipbuilding is more than shipbuilding.
On hinnalla millä hyvänsä estettävä henkilöitä "jäämästä pysyvästi" työttömiksi.
People must, at all costs, be prevented from "getting used to" being unemployed.
Lisäksi tuotantoa on ohjattava kestävän ja korkealuokkaisen kehityksen suuntaan.
Production must also be geared towards sustainable and high-quality development.
Sillä on lähettämistavasta riippumatta suurta sosiaalista ja kulttuurista arvoa.
Regardless of its mode of dissemination, it has great social and cultural value.
Se on olennainen osa vapaata keskustelua demokraattisessa edustajainkokouksessa.
That is an essential part of the liberty of discussion in a democratic assembly.
Käyttäjä maksaa -periaate on etusijalla, vaikka se johtaisikin hintojen nousuun.
The 'user pays' principle must come first, even if this means increasing prices.
Tarkistuksissa on laajasti otettu huomioon jätedirektiiviin vaadittavia asioita.
The amendments comprehensively cover issues required for the landfill directive.
Euroopan unioni on lahjoittanut tuhansia euroja Turkin maanjäristyksen uhreille.
The European Union has spent thousands of Euros to assist the victims in Turkey.
Muistutan, että Euroopan unioni on pääasiassa tupakan, laadukkaan tupakan viejä.
The European Union is a strong importer of tobacco, and of high quality tobacco.
Ensimmäinen virhekäsitys on se, että kyse olisi pääasiassa huumerikollisuudesta.
The first mistake is to say that we are dealing mainly with drugs-related crime.
Uusi Euroopan meriturvallisuusvirasto on myönteinen todiste tästä pyrkimyksestä.
The new European Maritime Safety Agency is proof positive of this determination.
Väärinkäytöksiin syyllistyvät on saatava oikeuden eteen mahdollisimman nopeasti.
The perpetrators of any abuse must be brought to justice as quickly as possible.
Moldovan tasavalta on historiallisesti ja maantieteellisesti eurooppalainen maa.
The Republic of Moldova is a European country through its history and geography.
Toinen on hajauttaminen ja kaikkien vähemmistöjen yhdenvertaiset mahdollisuudet.
The second is decentralisation and equal opportunities for all minorities there.
Toinen seikka, joka on yhtä tärkeä, koskee kyseisen rajaseudun maanviljelijöitä.
The second issue is no less important and has to do with farmers on this border.
Korostamme siksi innovaatiota, jolla on perustavanlaatuinen merkitys Euroopassa.
The stress is therefore placed on innovation, a fundamental value within Europe.
Tämä yksi prosentti on vain neljäskymmenesosa Euroopan unionin kokonaismenoista.
This 1% is only one-fortieth of the total expenditure within the European Union.
Tämä haaste liittyy siihen, että sotapäälliköistä on hankala tehdä poliitikkoja.
This challenge is linked to the difficulty of turning warlords into politicians.
Tämä on naapurivaltiomme äänestäjien mustamaalaamista, jossa en voi olla mukana.
This is a smear on the voters in my neighbouring country which I cannot condone.
Se on myös periaatekysymys, ei vain itävaltalaisille vaan myös eurooppalaisille.
This is also a question of principle, not just Austrian, but European principle.
Tätä on vaikea sovittaa yhteen hallintojärjestelmän tehokkuusvaatimusten kanssa.
This is difficult to reconcile with the needs of an effective management system.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun sovellamme Lissabonin uutta hallintojärjestelmää.
This is the first time that we are applying the new Lisbon system of governance.
Mietintö on erittäin hyödyllinen muistutus, joka osuu juuri oikeaan ajankohtaan.
This report is an extremely useful reminder, which comes at just the right time.
Voimme säilyttää kilpailuedun vain, jos työvoimallamme onoikeanlainen koulutus.
We can only maintain a competitive edge if our workforce has the right training.
Olemme alistuneet hyväksymään Euroopan unioniin maan, jokaon jakautunut kahtia.
We have resigned ourselves to admitting a divided country to the European Union.
Meidän on lisäksi varmistettava, että ympäristöä vahingoittavat tuet poistetaan.
We must also make sure that the environmentally harmful subsidies are abolished.
Meidän on löydettävä tavat kannustaa EU:n kuluttajia käyttämään sähköajoneuvoja.
We must find ways of encouraging European consumers towards using electric cars.
Meidän on osoitettava yhteisön vastuu, joka korostuu solidaarisuusperiaatteessa.
We need a Community response which is underlined by the principle of solidarity.
Meidän on varmistettava, että tutkimus ja innovaatio ovat strategiamme ytimessä.
We need to ensure that research and innovation are at the heart of our strategy.
Nyt tämä vahingoittunut puuaines on korjattava metsästä mahdollisimman nopeasti.
What we need to do now is to deal with the fallen timber as swiftly as possible.
Komission jäsen Kinnock, teillä on mahdollisuus sysätä asioita oikeaan suuntaan.
You have the key to nudging things in the right direction, Commissioner Kinnock.
Muistaakseni Ceauşescun Romania oli velaton maa ja Pohjois-Korea on velaton maa.
As I recall, Ceaucşescu's Romania was a country without debt, as is North Korea.
EU:n kansalaisilla on ja tulee olla oikeus etsiä työtä kaikissa jäsenvaltioissa.
EU citizens do and should have the right to seek employment in any Member State.
Eurooppa ei ole pelkästään poliittinen rakennelma, vaan se onhenkinen elinalue.
Europa is not merely a political construction, but an intellectual living space.
Minulla on puoli tusinaa tällaista kirjettä, joita en pakota teitä kuuntelemaan.
I have half a dozen letters like that, which I shall not force you to listen to.
Jos on epäilyjä, sitä suuremmalla syyllä kyseistä rangaistusta ei saisi käyttää.
If doubts exist, this is all the more reason for not applying such a punishment.
On suuri kunnia olla täällä tänään teidän seurassanne Saharov-palkinnon saajana.
It is a great honour to be here today with you, as winner of the Sakharov Prize.
On aivan liian aikaista ottaa esille toimielinten välisen sopimuksen 19 artikla.
It is far too early to call upon Article 19 of the interinstitutional agreement.
Kaikki eivät pidä siitä eikä se ole täydellinen, mutta se on perin tarpeellinen.
It is not beloved of everyone, it is not perfect, but it is extremely necessary.
Teillä on oikeus toimia valintanne mukaan, mutta joudutte siitä myös vastuuseen.
Look, it is your right to act as you choose, but it is also your responsibility.
Tämä on siis selvästi suuri ja koko Euroopan yhteisön alueelle levinnyt ongelma.
So this is clearly a massive problem across the whole of the European Community.
Väkivallan laajentuminen on vaatinut yli 2 500 ihmisen hengen kuudessa vuodessa.
The escalation in violence has claimed over 2 500 lives in less than six months.
Asiaa ei pidä kaunistella tai vähätellä, vaan se on tutkittava perinpohjaisesti.
The issue must not be simplified or trivialised; it has to be examined in depth.
Tärkeimmät tulokset on jo mainittu, eikä minun tarvitse muistuttaa teitä niistä.
The main results have already mentioned and I do not need to remind you of them.
Tällä hetkellä Iranissa on tuomittu kuolemaan kolme muutakin 16-vuotiasta lasta.
There are three more children aged 16 currently under sentence of death in Iran.
On kuitenkin kaksi oleellista kohtaa, joista olemme neuvoston kanssa eri mieltä.
There are two significant points on which we disagree with the Council, however.
Arvoisa puhemies, olen siis laajalti samaa mieltä siitä, mitä täälläon sanottu.
Therefore, I broadly agree, Mr President, with what has been said in this House.
Jos he eivät ymmärrä muuta, niin ainakin tämä argumentti heidänon ymmärrettävä.
They might understand no other argument, but they must understand this argument.
Mitä Euroopan on tehtävä, kun G20-maat kokoontuvat taas tämän vuoden syyskuussa?
What must Europe deliver when the G20 meeting is resumed in September this year?
Tällaisia maita on, ja ne ovat mielestäni sopivia vuoropuhelukumppaneita EU:lle.
Yes, there are, and, in my view, they are suitable dialogue partners for the EU.
Romanialle ja Bulgarialle on luvattu EU:n jäsenyys 1. tammikuuta 2007 alkaen.
Romania and Bulgaria have been promised EU membership as from 1 January 2007.
Lisätietoja on kyseisen vakoiluohjelmien torjuntaohjelman toimittamissa ohjeissa.
For more information, see the documentation supplied by that antispyware program.
Unionin toimielinten on kunnioitettava perusoikeuskirjaan kirjattuja oikeuksia.
The institutions of the Union must respect the rights written into the Charter.
Amnesty International on kiinnittänyt huomiota ihmisoikeusloukkauksiin Kiinassa.
Amnesty International has drawn attention to violations of human rights in China.
(Äänestysselitystä on lyhennetty työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan nojalla.)
(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
Kun meillä nyt on poliittista vaikutusvaltaa, kaasuputki onrakennettava tähän.
Because we have political influence we absolutely have to lay the pipeline there.
Create identical user accounts on all computers on the workgroup (recommended).
Create identical user accounts on all computers on the workgroup (recommended).
Minun laskujeni mukaan vuonna 2011 on seitsemän kuukautta, joissa on 31 päivää.
As far as I can see, there are seven months in 2011 which have 31 days in them.
Myös EKP:n neuvosto on osallistunut rahanvaihdosta tiedottamiseen käynnistämällä
That's why the Governing Council of the ECB has launched an information campaign.
Vain tiettyjä hakusuodattimia on käytettävissä riippuen siitä, mistä teet hakuja.
Depending on where you're searching, only certain search filters are available.
Lisätietoja määrityksistä on kohdassa Määritä omat asetuksesi Windows-kauppaan.
For more info about preferences, see Set your preferences for the Windows Store.
Lisätietoja Windowsin palomuurin käytöstä on Windowsin Ohje ja tuki -toiminnossa.
For more information about using Windows Firewall, see Windows Help and Support.
Lisätietoja on ohjeaiheessa DNS (Domain Name System): usein kysytyt kysymykset.
For more information, see DNS (Domain Name System): frequently asked questions.
Seuraavassa on Microsoft Security Essentialsia käsiteltäessä suositeltua tekstiä.
Here is the recommended language for talking about Microsoft Security Essentials.
Jos tiedosto on suojattu, käyttöoikeusehdot näkyvät Mediakäyttöoikeudet-ruudussa.
If the file is protected, the license terms appear in the Media usage rights box.
Tämä on levyn tallennusvaihtoehto, jossa käytetään Live File System -levymuotoa.
This is the option for burning a disc that uses the Live File System disc format.
Tarkistamalla digitaalisen allekirjoituksen voit varmistaa, että lasku on oikea.
To make sure that an invoice is legitimate, you can verify the digital signature.
(DE) Arvoisa puhemies, siirtolaisuus on yksi Euroopan unionin painopistealoista.
(DE) Mr President, migration is one of the priority topics in the European Union.
(EL) Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa: vakaussopimusta on muokattava.
(EL) I agree with the previous speaker; the Stability Pact needs to be applied.
(EL) Tärkeä sana, joka puuttuu maahanmuutto-ohjelmista, onsana "yhteisvastuu".
(EL) The big word missing from immigration programmes is the word 'solidarity'.
(Puhemiehen keskeytys: Siirtymäaika on yksi päivä, parlamentin jäsen Bourlanges.)
(Interjection by the President: There is one day of transition, Mr Bourlanges.)
(RO) Mietinnössä esitetään, että byrokratiaa on vähennettävä kahdella alueella.
(RO) The report outlines the necessity of reducing bureaucracy in the two fields.
Eurooppalainen ja maailmanlaajuinen valvontajärjestelmä onmyös merkittävä askel.
A European and global system for supervision represents further important steps.
Moottoripyörä on kuitenkin teknisenä tuotteena hyvin erilainen kuin henkilöauto.
A motorcycle, however, is a very different product from a car in technical terms.
Kaikilla on periaatteessa erotuksetta mahdollisuus päästä korkeimpiin virkoihin.
Access to the highest offices is, in principle, open to all, without distinction.
Onhan eläinkunnassa ilmiöitä, joissa on niin sanottua luonnollista kannibalismia.
After all, natural cannibalism does exist as a phenomenon in the animal kingdom.
Liikenne- ja matkailuvaliokunta on tukenut kaikkia kolmea sopimusta voimakkaasti.
All three have been strongly supported by the Committee on Transport and Tourism.
Jäseneksi haluavan on oltava valmis tulemaan jäseneksi Euroopan unionin ehdoilla.
Anyone who wants to be a member must be prepared to become a member on our terms.
Eurooppalainen kulttuuri on houkuttelevaa ja toivottua yleisesti koko maailmassa.
Around the world generally, European culture is seen as attractive and desirable.
Mielestäni uskottavuuden ja tehokkuuden vuoksi väärinkäytöksistä on rangaistava.
As I see it, punishing abuses is all about showing credibility and effectiveness.
Meillä on Euroopan kansalaisten edustajina velvoitteita kansalaisiamme kohtaan.
As representatives of the citizens of Europe, we have a duty to our constituents.
Kuten tiedätte, Bryssel on lobbauksen kansainvälinen keskus ennen Washingtonia.
As you know, Brussels is the international lobbying capital, before Washington.
Kuten luultavasti tiedätte, puheenjohtajakautemme motto on"Esteetön Eurooppa".
As you probably know, the motto of our presidency is 'Europe without barriers'.
Vastuun määritteleminen voi olla epämiellyttävä prosessi, mutta se on oleellinen.
Assigning liability may be an uncomfortable process, but it is an essential one.
G8-huippukokouksessa Skotlannin Gleneaglesissa köyhyys onkeskeisessä asemassa.
At the G8 Summit at Gleneagles in Scotland, poverty was at the top of the agenda.
Ympäristömerkki on samalla sekä kuluttajien että tuotannonalan etujen mukainen.
At the same time it satisfies the interests of both consumers and the industry.
Samalla meidän on pyrittävä tekemään Euroopan unionista avoin ja helppopääsyinen.
At the same time we must strive to make the European Union open and accessible.
Samalla näiden välineiden on oltava kuitenkin edullisia ja kaikkien saatavilla.
At the same time, however, these tools must be cheap and accessible to everyone.
Meidän on hyväksyttävä tämä mietintö, jotta tällaisia tapauksia saataisiin lisää.
Being able to achieve more cases like this is why we have to adopt this report.
Tehkäämme kuitenkin selväksi se, että avain sanktioiden poistamiseen on Irakilla.
But let us be clear - the key to the lifting of sanctions lies with the Iraqis.
Kansanäänestyksen jälkeen vallinnut myönteinen ilmapiiri onkuitenkin haihtunut.
But the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.
Meidän on kuitenkin varottava sulkemasta ovia tältä uudelta hallituskokemukselta.
But we must careful not to close the door to this new experiment in government.
Meidän on kuitenkin nähtävä, pystyykö uusi hallitus noudattamaan sitoumuksiaan.
But we need to see whether its new government is able to fulfil its commitments.
Tämän sopimuksen ansiosta myös EU on välillisesti sellainen myönteinen osapuoli.
By signing this agreement, the EU will indirectly play a similar positive role.
Lapset ovat yksilöitä, joiden aineenvaihdunta on hyvin erilainen kuin aikuisilla.
Children are individuals whose metabolism is very different from that of adults.
Historian poisto voi kestää pitkään, jos tiedostoja ja historiatietojaon paljon.
Deleting your history could take awhile if you have a lot of files and history.
Samantapainen ajatus on jo ilmaistu komission ehdotuksen 2 artiklan 2 kohdassa.
A similar idea is already expressed in Article 2(2) of the Commission proposal.
Maakuntaan on lähetetty arviolta 45 000 miehen joukot 5 000 kapinallista vastaan.
An estimated 45 000 troops have been sent into the province against 5000 rebels.
EU:n jäsenvaltiona Kyproksella on neuvotteluja ja jäsenyyttä koskeva veto-oikeus.
As an EU Member State, Cyprus has the right to veto negotiations and membership.
Koska kyse on samankaltaisista asioista, kysymyksiin 1 ja 2 vastataan yhteisesti.
As they deal with the same subject, Questions Nos 1 and 2 will be taken together.
Koska on kyse samankaltaisista asioista, kysymyksiin 5 ja 6 vastataan yhteisesti.
As they deal with the same subject, Questions Nos 5 and 6 will be taken together.
Koska kyse on samankaltaisista asioista, kysymyksiin 8 ja 9 vastataan yhteisesti.
As they deal with the same subject, Questions Nos 8 and 9 will be taken together.
Ja kun edistystä on tapahtunut, on aika puhua siitä, kuinka jatkossa menetellään.
And once we have made progress, then we can start talking about what to do next.
Afrikka on osuva esimerkki, sillä köyhyys tuntuu suorastaan lisääntyvän siellä.
Africa is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
Ihmiskauppa on itse asiassa maailman kolmanneksi tuottoisin laittoman kaupan ala.
As a matter of fact, it is the third most lucrative illicit trade in the world.
Yhdysvaltojen tai Japanin saavuttaminen on yhä kunnianhimoinen tavoite, unelma.
Catching up with the United States or Japan still remains an ambition, a dream.
Lapsilta on puuttunut ruokaa ja lääkkeitä Yhdysvaltojen asettaman saarron vuoksi.
Children have been denied food and medicine because of the United States embargo.
(DA) Avoimuus on paras ja halvin tapa vastustaa EU-varoihin kohdistuvaa petosta.
(DA) Openness is the best and cheapest weapon against fraud involving EU funds.
(DE) Arvoisa puhemies, olemme tehneet sen - Lissabonin sopimus on tullut voimaan.
(DE) Mr President, we have done it - the Treaty of Lisbon has entered into force.
Ohjelman toteuttamisesta on puhuttu jo paljon, joten otan esiin vain kolme asiaa.
A lot of things have been said in the context of putting this programme in place.
Näin ollen on määriteltävä selkeästi, mitä voidaan ja mitä ei voida patentoida.
Accordingly, a clear definition of what can and cannot be patented is required.
Entä mitä hyötyä näistä niin sanottujen korjaavien toimien murusista sitten on?
And then, what use is being made of even these crumbs of so-called 'restitution?
Toinen alue, josta me olemme yhtä mieltä, on avointen kuulemisten tarpeellisuus.
Another area where we agree is the need for open and transparent consultations.
Koska tällainen päätös voidaan aina riitauttaa, sillä on oltava vankat perusteet.
As such a decision can always be contested, it should be based on firm grounds.
Mutta se on osa rikkomusmenettelyä, ja sitä pidetään sen ensimmäisenä vaiheena.
But it is part of the infringement proceedings and is regarded as the first step.
Joskus se on kuitenkin ainoa väline, jonka avulla epätasa-arvoa voidaan parantaa.
But they are sometimes the only vehicle by which inequalities can be ameliorated.
Ympäristöverotus on tärkeää, siksi se on ollut täälläkin keskusteluissa esillä.
Environmental taxation is important, and that is why it has been discussed here.
Ensinnäkin Lissabonin strategiaa on elvytettävä, koska se onkliinisesti kuollut.
Firstly, the Lisbon strategy needs to be revitalised, as it is clinically dead.
Mielestäni tämä on kunnioitettava tavoite, jonka saavuttamiseenon vielä matkaa.
I feel this is a lofty ambition and that it is a long way from being fulfilled.
Minulle on kerrottu, että paikalle on jouduttu kutsumaan suuria rakennusyhtiöitä.
I have been told that big construction companies are now having to be called in.
Mielestäni on myös oikein, että esittelijä on karsinut ruokalatoiminnan menoja.
In my view it is also right that the rapporteur has cut expenditure on canteens.
Interregin määrärahojen virta on valtava. Tavoitteessa� 2 tilanneon riittämätön.
INTERREG’s flow of appropriations is overwhelming; Objective 2’s is inadequate.
Sillä on ollut ja on jatkossakin todellista merkitystä kansalaistensa elämässä.
It has and will continue to make a real difference to the lives of its citizens.
On hienoa sanoa, että meidän on tunnustettava Yhdistyneiden Kansakuntien asema.
It is all very well to say that we must announce the role of the United Nations.
On valitettavaa, että terveydenhoito on monissa maissa kaukana ihanteellisesta.
It is an unfortunate fact that health care is far from ideal in many countries.
On hyvä asia, että nämä yhteistyöohjelmat on käynnistetty uusista lähtökohdista.
It is good that these cooperation programmes have been relaunched on a new basis.
On totta, että direktiivi sisältää kymmenen vähimmäisehtoa, jotkaon täytettävä.
It is true that the directive contains ten minimum conditions that are to be met.
On selvää, että ensisijaisen aloitteen tähän on tultava lainsäätäjiltä itseltään.
Obviously, the primary impetus for this must come from the law-makers themselves.
Parlamentti on osoittanut, että se on tehtäviensä tasalla valvoessaan komissiota.
Parliament has shown that it is equal to the task of controlling the Commission.
Yksittäisiä kostotoimenpiteitä on tosiaan havaittu, ja meidän ontuomittava ne.
Personal acts of revenge are indeed being carried out and we must condemn these.
Opetuksen korostaminen on erinomainen tapa toimia, mutta laiminlyönti on helppoa.
Placing the emphasis on education is an excellent way to go, but neglect is easy.
Siitä on keskusteltu täällä, ja kiintiöiden säilyttämiseen onesitetty perusteet.
That has been debated here and the reasons for having that quota have been given.
Tämä on perusasia, joka on otettava huomioon, kun keskustelemme ydinenergiasta.
That is the basic truth that we should confront when discussing nuclear energy.
On selvää, että meidän on painostettava muita toimielimiä lisäämään avoimuutta.
That we have to push for more transparency with other institutions remains clear.
Pankkien pääomapohjaa on vahvistettu, ja rahoitusalan vakauson ollut etusijalla.
The banks have been recapitalised and financial stability has enjoyed priority.
Kööpenhaminan pk-lainaerästä on sovittu, ja siihen on ryhdytty täysimittaisesti.
The Copenhagen SME facility is in place and the facility has been fully taken up.
Minulla on Euroopan parlamentin tuki; toimielimen, joka onmaailman tärkeimpiä.
The European Parliament, one of the world’s most important bodies, is behind me.
Tosiasia on, että 80 prosenttia valkuaiskasvitarpeistamme onsaatava tuonnista.
The fact is that 80% of our protein crop requirement already has to be imported.
Tämän esityksen lähtökohtana on se, että turvapaikanhakija onoikeastaan epäilty.
The proposal' s point of departure is that asylum seekers are actually suspects.
Kaikkien ihmisten oikeuksia on puolustettava, ja meitä kaikkia onkunnioitettava.
The rights of all humans need to be defended, and we are all entitled to respect.
Sitten on olemassa Rifondazione-puolue, jolla on oma sanomalehtensä Liberazione.
Then there is the Refoundation Party, which has its own newspaper, Liberazione.
Pimeydessä on kuitenkin valoa eli pohjoisen kurdialueet, joilla onitsehallinto.
There is a light in the darkness, in the autonomous Kurdish areas in the north.
Tämä on hyvin tärkeä asia, joka on selkeytettävä Pittsburghin huippukokouksessa.
This is a very important issue, which must be clarified by the Pittsburgh Summit.
Meillä on asiat vielä suhteellisen hyvin; Yhdysvaltoihin onasettunut pessimismi.
We are still doing reasonably well; in the United States, pessimism has set in.
Meidän on tunnustettava tämä kulttuuripalveluksi, jota onsuojattava ja tuettava.
We have to recognize this as a cultural service that we must protect and support.
Meidän on pidettävä pystyssä perustukset, joille Euroopan unionion rakennettu.
We must breathe life into the foundations on which the European Union is based.
Meidän on varmistettava, että jäsenvaltioiden teollisuuspolitiikkaon moraalista.
We need to ensure that the industrial policy of the Member States is a moral one.
Kritiikkiä on esitettävä, jos sille on aihetta, mutta prosessia onmyös tuettava.
We need to criticise what there is to criticise, but help progress to continue.
Lisätietoja sivustoon luottamisesta on ohjeaiheessa Verkkosivustoon luottaminen.
To learn how to decide if you can trust a website, see When to trust a website.
Meidän on mielestäni kunnioitettava - nimenomaan riippumattomia - toimielimiämme.
I think we should respect our institutions, namely the independent institutions.
Uuden lainsäädännön osalta on tehtävä järjestelmällisesti vaikutustenarviointeja.
Impact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.
Kansallisten parlamenttien on välttämättä ratifioitava Nizzan perustamissopimus.
It is essential that the national parliaments should ratify the Treaty of Nice.
Säädöksen uudelleenarvioinnissa on aina kiinnitettävä huomiota oikeusvarmuuteen.
Legal certainty should be considered whenever a piece of legislation is reviewed.
Viidentenä on kysymys energiayhteistyöstä, josta keskustellaan huippukokouksessa.
Point five: the question of energy cooperation will be addressed at the summit.
Tämän mahdollistamiseksi talousarvioihin on sisällytettävä tiettyjä huomautuksia.
The budgets will therefore have to contain certain remarks to make this possible.
Kehitysyhteistyövaliokunta on esittänyt useita huomautuksia Saïfin mietinnöstä.
The Committee on Development has tabled several remarks about the Saïfi report.
Ulkoasiainvaliokunta on hyväksynyt tässä tarkoituksessa esittämiäni tarkistuksia.
The Committee on Foreign Affairs has adopted amendments I tabled to this effect.
Halpojen lääkevalmisteiden monimutkaista tuontimenettelyä onyksinkertaistettava.
The complex import procedure for cheap medicinal products needs to be simplified.
Euroopan kehitysrahastojen määrärahojen täytäntöönpanovauhtion yhtä verkkainen.
The rate of implementation of the European Development Funds is just as sluggish.
Yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen on edelleen merkittävä tehtävä.
The simplification of the common agricultural policy remains an important task.
Kolmanneksi kansainvälisen yhteisön on annettava takeet kulttuurivähemmistöille.
Thirdly, guarantees for the cultural minorities from the international community.
Ruotsin puheenjohtajuuskauden ensisijainen tavoite on saavutettu onnistuneesti.
This priority on the Swedish Presidency's agenda has been successfully achieved.
Erityisesti ammattiyhdistysliike on arvostellut tätä lakiehdotusta melkoisesti.
This proposed legislation has met with some criticism, not least from the unions.
Innovaatioon investoimiseksi on välttämätöntä keskittyä tutkimuksen tukemiseen.
To invest in innovation, it is necessary to concentrate on subsidising research.
Yliopistojen opetussuunnitelmat on tuotava lähemmäs työmarkkinoiden vaatimuksia.
University programmes must be brought closer to the demands of the labour market.
Siksi meidän on asetettava etusijalle vaihtoehtoiset riitojenratkaisumenetelmät.
We must therefore give precedence to alternative methods of dispute settlement.
Utopistisia ympäristövaatimuksia on joskus hillittävä liiketoiminnan totuuksilla.
We need sometimes to temper Utopian environmental demands with business reality.
Mitä mahdollisuuksia teidän mielestänne onkaupunkiulottuvuuden korostamiselle?
What opportunities do you think there are for highlighting the urban dimension?
On selvää, että siellä missä on selvä kapasiteetin puute, täytyy tehdä valintoja.
Clearly where there is an absolute shortage of capacity choices have to be made.
Samoin on tehtävä selväksi, että operaatio on todella Euroopan unionin yhteinen.
Furthermore, it must be quite clear that this operation is definitely European.
Hän totesi: "Yksi Euroopan tragedioista on se, että se ontuomittu hallintoon."
He said: ‘One of the tragedies of Europe is that it is doomed to administration’.
Tämä on kuitenkin myös osoitus siitä, että meillä on vastuu tuosta taistelusta.
However, that also demonstrates that we have a responsibility to wage that war.
Tiedän, kuinka vaikeaa se on, koska energiapolitiikka on todella vaikeaa aluetta.
I know how difficult that is because energy policy is really a difficult terrain.
Haluan kiittää komission jäsen Tajania, joka on vakuuttanut, että asia on näin.
I would like to thank Commissioner Tajani, who has ensured that this is the case.
Lisäksi on syytä mainita, että tästä rahastosta on mahdollista saada avustusta.
It is also worth mentioning that assistance will be available through this Fund.
Se on täysin toimivaltainen, koska komissio on eronnut 159 artiklan mukaisesti.
It retains all its powers because it has resigned in the context of Article 159.
Monet sanovat, että se on oikein Kreikalle ja että sen onmaksettava virheistään.
Many people will say it serves Greece right and it should pay for its mistakes.
Kuolemanselliin on jätetty miehiä ja naisia, ja Mumia Abu-Jamalon yksi heistä.
Men and women are left to rot on death row and Mumia Abu-Jamal is one of these.
Yksi asia on meille kuitenkin päivänselvä, ja tämä asia onohjaava periaatteemme.
One thing is crystal clear to us, however, and this forms our guiding principle.
Parlamentti on oman osuutensa tehnyt, muiden toimielinten onnyt tehtävä omansa.
Parliament has done its bit. It is now up to the other institutions to do theirs.
Tämä on siis mietinnön ensimmäinen viesti: meidän on mentävä hiukan pidemmälle.
So that is the first message of the report: that we need to go a little further.
Se osoittaa, miten monimutkainen asia on, ja sen lisäksi meilläon jäsenvaltiot.
That indicates how complex this is, and on top of it we have the Member States.
Se on vahinko, koska hän on tehnyt erinomaista työtä laatiessaan tämän mietinnön.
That is a pity because he has produced excellent work in the form of this report.
Tämä seikka on ilmaistu mietinnössä selkeästi, ja siksi meidänon sitä tuettava.
That is clearly stated in this report, which is why it deserves our full support.
Tämä on täysin ymmärrettävää, tai järkevää, ja sitä on syytä pitää myönteisenä.
That is perfectly understandable, or reasonable, and, indeed, should be welcomed.
Jo myönnetyn avun käyttöä on seurattava; Euroopan unionin onhuolehdittava tästä.
The aid already approved must be followed up, specifically by the European Union.
Vastaus toiseen kysymykseen on kielteinen: ongelmaan ontartuttava EU:n tasolla.
The answer to the second question is no: the problem must be tackled by the EU.
Yksin Belgian rautatieverkko, jossa ratoja on 3 400 kilometriä, onsitä pidempi.
The Belgian rail network alone, with its 3 400 kilometres, is larger than that.
Komissiolla on sellainen vaikutelma, että hän on toiminut nopeasti ja tarkasti.
The Commission is under the impression that she has worked fast and effectively.
Tonavan strategia on osoitus siitä, että Tonava on tosiaan ylikansallinen joki.
The Danube Strategy is evidence that the Danube is indeed a supra-national river.
Suurin sosiaalinen etu ja suurinta yhteisvastuuta on se, että ihmisillä on työtä.
The greatest social benefit, the greatest solidarity, is for people to have jobs.
Asia on hyvin yksinkertainen: turvallisuus on sekä yksityinen että julkinen asia.
The issue is very simple: security is both a private matter and a public matter.
tietotekniikka on toinen ala, jolla meillä on vielä paljon tehtävää toimielimenä.
The second area where we still have much to do as an Institution is informatics.
Toinen asia, joka meidän on selkeästi ymmärrettävä, on tilanne, jossa nyt olemme.
The second thing which we need to understand clearly is the situation we are in.
Vakautus- ja assosiaatiosopimus on väline, jota on käytettävä koko matkan ajan.
The Stabilisation and Association Agreement is a tool to be used along the way.
Katson, että tapa, jolla tätä asiaa on käsitelty, on säännön- ja lainvastainen.
The way this matter is being handled is one I regard as irregular and unlawful.
On ihmisiä, jotka yht'äkkiä löytävät asioita, jotka on löydetty jo aikaisemmin.
There are people who suddenly discover things which have been there all the time.
Toimintakehys on siis olemassa ja nyt on saatava se elämään politiikkojen avulla.
There is also a framework. It is now for the politicians to bring it into life.
Tämä on jotain sellaista, joka herkän ja demokraattisen Euroopanon hyväksyttävä.
This is something which a sensitive and democratic Europe has to take on board.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan unioni on ollut neuvottelupöydän ääressä.
This is the first time that the European Union has been at the negotiating table.
Meidän on selostettava ihmisille, miksi, mitä ja mitä varten heidän on annettava.
We have to explain to people why and how much they are to pay out and what for.
Meidän on oltava valmiit kysymään neuvoja muilta, mutta sääntöjä on noudatettava.
We must be prepared to ask other people's advice, but the rules must be followed.
Meidän on varmistettava, että turvan taso on meillä Euroopassa paras mahdollinen.
We need to ensure that we in Europe have the highest possible level of security.
Se, että Islanti on kaiketi hyvin valmistautunut jäsenyyteen, onasia erikseen.
Whether Iceland is, perhaps, quite well prepared for membership is another issue.
Koska tiedon vaaditaan olevan yhtenäistä, tämä on myös käytännössä mahdollista.
By requiring the data to be coherent, it also makes this a practical possibility.
Voiko komission jäsen kertoa, mitä takeita meillä on todellisesta tietosuojasta?
Can the Commissioner tell us what guarantees we have on actual data protection?
Näiden kahden välineen välinen johdonmukaisuus on mielestäni äärimmäisen tärkeää.
Coherence between these two instruments is, in my opinion, extremely important.
Hyvät kuulijat, koheesio on yksi Euroopan unionin hienoimmista toimintatavoista.
Cohesion, ladies and gentlemen, is one of the European Union’s finest policies.
Tätä yhteydenpitoa, tätä pohjoisen ja etelän välistä kanssakäymistä on lisättävä.
Communications must be improved as must the relationship between North and South.
Kilpailu on välttämätöntä sisämarkkinoiden toimintakyvyn ja tehokkuuden kannalta.
Competition is essential for the viability and efficiency of the internal market.
Lehmistä on tulossa harvinaista kauppatavaraa Keniassa ilmastonmuutoksen vuoksi.
Cows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.
Niiden on nyt otettava ensimmäiset mielekkäät askeleet päästöjen vähentämiseksi.
Developed countries must take the first meaningful steps in reducing emissions.
Haluammeko lyhentää määräaikoja, joita neuvosto on ehdottanut tähän direktiiviin?
Do we want to shorten the deadlines proposed by the Council for this directive?
Lääkäreiden on oltava jatkossakin pääasiallinen lääkkeitä koskevan tiedon lähde.
Doctors must continue to be the main source of information on medicinal products.
Jokaisella jäsenvaltiolla on oma ulkopolitiikkansa ja oma mielipiteensä Irakista.
Each of the Member States has its own foreign policy and its own opinion on Iraq.
Taloudellinen turva on siten ehdoton edellytys laadukkaan hoidon varmistamiseksi.
Economic security, therefore, is a prerequisite for ensuring the quality of care.
Nousevien talouksien on kannettava osansa vastuusta ja annettava oma panoksensa.
Emerging economies need to take their share of responsibility and contribution.
Kaikille on myös taattava yhtäläiset mahdollisuudet osallistua seulontaohjelmiin.
Equality of access to screening programmes also needs to be guaranteed for all.
On kuitenkin tarkasteltava tarkemmin myös Euroopan unioniin suuntautuvaa tuontia.
Equally, though, we have to look more closely at imports into the European Union.
Eurooppalainen ja Atlantin ylittävä yhteistyö avaruusalalla onehdoton edellytys.
European and transatlantic cooperation in space activities is an absolute must.
Se on eurooppalaisen yhtenäisen kurkun ohella todella sensaatiomainen menestys!
Even compared with the European standard cucumber, that is a sensational success!
Jopa maanteitä on laajennettu tai täydennetty laajoilla moottoritieliittymillä.
Even country roads have been widened or supplemented with wide transit motorways.