Level 6 Level 8
Level 7

Lesson 7


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
appropriate
thích hợp, thích đáng
clarify
làm cho dễ hiểu
conceal
giấu giếm, che đạy
confirm
xác nhận, phê chuẩn
constantly
liên tục, liên miên
core
mang tính hạt nhân
critical
quyết định, then chốt
critique
bài phê bình, nghệ thuật phê bình
distort
bóp méo, vặn vẹo
prosperous
thịnh vượng, thành công
purposefully
có mục đích
reveal
phát hiện, tiết lộ
theoretically
trên lý thuyết