Level 12 Level 14
Level 13

New level


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
choice
انتخاب، تصمیم، عالی
litter
تکه های کاغذ یا آشغال کوچک که در مکانهای عمومی رها می شوند، آشغال ریختن، همه ی توله های یک حیوان
swing
تاب دادن، تاب خوردن، تغییر جهت یا نگرش دادن، هیجان زده بودن،
swing
مدیریت کردن برای رسیدن به چیزی، نوسان، تاب، تغییر ناگهانی
attitude
گرایش، روش و رفتار، حس
overtake
سبقت گرفتن از، رد شدن از، رخدادن یک اتقاق ناگهانی و بد
denomination
مذهب، واحد جنس یا پول
target
هدف، هدف قرار دادن، آماج
cosmetic
تزئینی، آرایشی
augmentation
تقویت، افزایش
institutionalize
بستری شدن در بیمارستان، ماندن یا زندگی کردن در یک موسسه
declare
اعلام کردن، اظهار کردن
certificate
گواهی نامه، سند رسمی
laughter
خنده، صدای خنده
obesity
چاقی
evacuate
بیرون کردن مردم از یک محل خطرناک، خالی کردن چیزی مانند گاز یا مایع
edible
قابل خوردن، خوراکی
mug
زورگیری کردن، لیوان دسته دار
postpone
عقب انداختن ، به تاخیر انداختن
consult
راهنمایی گرفتن، مشاوره دادن، مشاوره گرفتن
procedural
روندی، رویه ای، روشی
abdomen
شکم
bowels
روده، اندرون، درون یک چیز
numb
کرخ ، بی حس
infect
عفونت کردن، سرایت کردن
dregs
باقی مانده، چیزه بدرد نخور و دور ریختنی
divine
الهی، خدایی، عالی، خوب، غیبگویی کردن، فال گرفتن
horrify
ترساندن، شوک وارد کردن
horrific
وحشتناک، خیلی بد
plaintiff
شاکی ، مدعی
invocation
نیایش، طلب کمک، دعا
monk
راهب ،تارک دنيا
dim
کم نور، تاریک، مبهم، کم نور شدن
sunken
غرق شده، در گودی
desperately
به شدت، خیلی زیاد
purge
بیرون کردن عده ای از مردم از جایی، زدودن،خالی کردن از چیزهای بد و ناخواسته ، پاکسازی، پالایش
destruction
خرابی، تخریب
scuffle
مشاجره، کشمکش، مشاجره کردن
superstition, superstitious
خرافات، خرافاتی
predispose
مستعد کردن، زمینه را مهیا ساختن
dispose
to make someone feel a particular, and often bad, way toward someone else, or to influence someone in a particular way
vessel
کشتی، رگ، ظرف آب
wrath
غضب ، خشم
sight
دیدن، توانایی دیدن، دید، دوربین تفنگ
forth
جلو، دور از مکان اصلی اما قابل دیدن و شنیدن
eternity
ابدیت ، جاودانی
merely
تنها ، فقط
prone
متمایل، مستعد، دمر درازکش