Level 3 Level 5
Level 4

Kapittel 5 71-87


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Forvitring
er nedbryting av fjell til løst materiale. Mer presist er forvitring fysisk og/eller kjemisk nedbrytning av større partikler til små partikler. Den frigir blant annet næringsstoffer som ligger lagret i steinen og påvirker dermed plantelivet.
Mekanisk forvitring
er oppstykking av fjell og stein i mindre fragmenter uten at det skjer noen synlig form for forandring av mineralbestandelene. Det skjer når det oppstår spenninger som overstiger bergartens egenstyrke og det kommer til brudd. Dette vil derfor selvfølgelig gå raskere med berg som er svakere og har liten styrke eller hvis berget har sprekker, spalter, lagflater, skifrighetsflater o.l.
Ulike måter mekanisk forvitring skjer på
Vekst av krystaller: isdannelse (frostforvitring og frostsprengning) og utfelling av salter (saltsprengning). Termisk utvidelse og sammentrekning: flakforvitring (eksfoliasjon) og ujevn mineralutvidelse. Trykkavlastning (benkning).
Frostforvitring
er den mest aktuelle forvitringsformen i Norge, spesielt i høyfjellet. Vann utvider seg 9 prosent når det fryser til is. Dette skaper et trykkpress. I et lukket system vil det ved -22 grader ha et trykkpress som tilsvarer knusestyrken på granitt. Ikke mulig å finne i naturen. For å kunne sprenge ut og utvide spalter og sprekker i fjellet må kun bergartens strekkstyrke overvinnes, og denne er langt mindre. Slik utvidelse kalles gjerne frostkiling.
Hydrofrakturering
er en form for frostforvitring. Den skjer når vi får en rask frysning av vann fra overflaten og nedover i sprekkene i fjell hvor alle sprekker og porer er fullstendig fylt med vann. Den ekspanderende isen skaper et hydrostatisk trykk som forplanter seg likt til alle hulrom som er i forbindelse med hverandre. Dette kan sprenge ut bergstykker.
To typer frostforvitring
Hyppige vekslinger omkring null, mange fryse-tinesykluser eller en lang vedvarende dypfrysning under lave temperaturer.
Saltsprengning
forekommer i tørre strøk, hvor vann i porene i fjellet fordamper og utskiller salter som krystalliserer og kan skape sprengvirkning.
Temperaturforvitring
kan opptre når stein og fjellflater utsettes for sterk solbestråling som gir høy overflatetemperatur.Fjell har lav varmeledningsevne. Dette og avkjølingen når sola er borte kan skape spenninger som kan føre til at tynne overflateparallelle steinflak som løsner, dette kalles eksfoliasjon.
En dals utvikling gjennom trykkavlastning V \V/ \\V// \\\V/// \\\\V////
Trykkavlastning/benkning er en særegen form for forvitring som vi kan se resultatet av i mange bratte dalsider. Da dalen ble dannet forsvant noe av mottrykket for steiner som ligger oppe i dagen i dalskråningen. Dette manglende mottrykket ut mot dalsiden gir følgende resultat. De metertykke flakene kalles benker, derav navnet benkning. Kan også skje på flatmark som trykkavlastning fordi tidligere overliggende trykkende bergarter forsvinner.
Kjemisk forvitring
betegnelse for alle prosesser som angriper og bryter ned bergets mineraler.
Et effektivt forvitringsmiljø
for å få det trengs rikelig tilgang på vann, høy temperatur og en porøs berggrunnsstruktur hvor vannet trenger lett inn og oppnår god kontakt med mineralene. Vegetativt materiale som brytes ned, vil bidra til å gjøre prosessen hurtigere.
Kjemisk forvitring deles opp etter reaksjonstypen. Det finnes fire:
Oppløsning, oksidasjon, hydrolyse og hydratisering.
Oppløsning
Denne alene har liten morfologisk betydning. Den fjerner lettløselige forbindelser oppstått som følge av andre forvitringsreaksjoner.
Oksidasjon
er en særlig effektfull prosess som berører jernholdige forbindelser som ofte opptrer som bindemiddel i sedimentære bergarter.
Hydrolyse
er den viktigste kjemiske forvitringsprosessen. Er en reaksjon mellom mineraler og vann
Hydratisering
er en forvitringsform som ligger i overgangen mellom kjemisk og mekanisk forvitring.
Forvitring og klima
Vanskelig å velge ut hvilke klimafaktorer som skal tas med i beregningen.