Level 4 Level 6
Level 5

Kapittel 6 89-112


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
De generelle skråningsprosessene
er en samlebetegelse for forvitring, massebevegelse og frittrennende overflatevann.
Denudasjon
er en samlebetegnelse for de generelle skråningsprosessene. Denudasjonen er en flate- eller arealevirkende prosess som fører til en arealmessig nedtæring av landoverflaten. Det er mer omfattende en ordet erosjon som særlig knyttes til en agens alene.
Skråningsprosessene har større effekt
i en bratt skråning.
Grunnleggende skråningsformer
Konveks, konkav eller rettlinjet.
En skråning består av flere skråningsformer
Skråningen er ikke bare vertikalt konveks og konkav den kan også være konveks eller konkav horisontalt. Dersom skråningen er horisontalt konkav vil samle drenering mens de konvekse vil spre vannet.
Toppskråningen
er konveks
midtskråningen/liskråningen
er svakt kurvet eller rett
fotskråningen
er konkav
Midtskråningen er ofte todelt
den har en klippe/fri skråning/fri vegg og en talusskråning/ur
Fri vegg eller klippe
er navn som brukes om svært bratte vegger hvor alt løsforvitret materiale er transportert bort.
Tilnærmet horisontale berglag av ulik hardhet vil kunne gi en trappetrinnsprofil
hvor harde og motstandsdyktige lag står frem i bratte skrenter, mens de myke og lettforvitrede lagene gir slakere skråninger.
skjærspenning eller skjærstresset
er den drivkraften som ønsker å forflytte en materialblokk ned langs skråningen. Denne kraften vil øke når helningen og vekten blir større.
Normalkraften (N)
er kraften materialblokken presses inn vinkelrett på skråningen med. Denne vil avta når skråningen blir brattere og vil påvirke friksjonen, dvs tregheten mot forflytning.
To bevegelsesformer ved massebevegelse
Fall, sprang, skred og utglidning på den ene siden (raske forandringer) og strømning, flytning, sig og vandring på den andre siden (de tre siste er trege tidkrevende prosesser som skjer over lang tid).
Fjellskred
samlet utglidning av fjellpartier som er større enn 10 000 kubikkmeter.
Steinsprang
er nedstyrting av enkelte steinblokker på opptil 100 kubikkmeter i bratte fjellsider. Skjer hyppigst ved isløsning og frostsprenging på vår og høst.
Styrtgradering
kalles sorteringen som skjer i en talusskråning med de fine materialene øverst og de største steinene nederst i skråningen.
Taluskjegle
Den "kjegle"-formen som steinen samles i under den frie veggen.
Jordskred
Utglidning av jordmasser langs krumme eller rette glideflater.
Leirskred
er vanligvis en utstrømning av kvikkleire. Kvikkleire har i uomrørt tilstand stor fasthet og bæreevne, men vil i omrørt tilstand bli nærmest flytende. Utløses som oftest i leire avsatt i saltvann (marin leire) slik at porevannet ble saltholdig.
Massestrøm
er en hurtig strøm av blokker, stein og grus blandet opp med finere jord - fin sand, silt og leire.
Massebevegelser som naturfare
s105