Level 8
Level 9

Kapittel 12 267-


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Glasialgeomorfologien
ser på isbreer sin funksjon som landformdannende agens. Den beskriver sammenhengen mellom glasiale og glasifluviale prosesser og hvordan disse eroderer, transporterer og avsetter materiale og gjennom det skaper landformer.
Breen som landfordannende agens sammenfattes i fire punkter
evnen til å grave ut hulformer og grave dypere enn erosjonsbasis, evnen til å slipe, polere og strømlinjemodellere fjelloverflater, evnen til å plukke og rive med seg store steinstykker og evnen til å transportere og avsette store mengder materiale.
Vanskelig å undersøke
fordi prosessene hovedsaklig foregår under isen.
Istid
En større kald fase som varer omtrent 120 000 år.
stadialer, kalde perioder under en istid.
Interstadialer, perioder med mildt klima under istiden.
Weichsel
navnet på den siste istid.
Holocen
Tiden etter siste istid. En interstadial.
Glasiologi
er læren om breer.