Level 4 Level 6
Level 5

Day 5


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I assure you
Tôi đảm bảo với anh đấy !
I bet you can
Tôi tin chắc rằng anh có thể làm được
I can manage.
Tôi có thể tự mình ứng phó được .
I can’t afford it
Tôi mua không nổi .
I can’t believe it.
Quả thật tôi không dám tin
I can’t resist the temptation
Tôi không tài nào cưỡng lại được sự cám dỗ
I can’t stand it.
Tôi không thể chịu đựng nổi nữa
I can’t tell.
Tôi cũng không dám chắc
I couldn’t agree more.
Tôi hoàn toàn đồng ý
I couldn’t get through
Tôi không gọi được
.I couldn’t help it
Tôi cũng hết cách
I didn’t mean to
Tôi không cố ý
I don’t know for sure.
Tôi không dám khẳng định
I enjoy your company
Tôi thích làm việc với anh
I enjoyed it very much
Tôi rất thích
I envy you
Tôi rất ngưỡng mộ anh.
I feel like having some dumplings
Tôi rất muốn ăn xủi cảo
I feel terrible about it
Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi xin lỗi
I feel the same way
Tôi cũng có cùng cảm giác như vậy
I have a complaint
. Tôi cần phải kiện
I have nothing to do with it
Điều đó chẳng có liên quan gì đến tôi cả
I haven’t the slightest idea
Nó chẳng biết cái quái gì cả
I hope you’ll forgive me
Tôi hi vọng cậu sẽ tha thứ cho tôi
I know the feeling
Tôi rất hiểu cảm giác đó