Level 2 Level 4
Level 3

Czasowniki nieregularne - 3 formy


70 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beat beat beaten
bić, stłuc, pokonać
run ran run
biegać, prowadzić
hurt hurt hurt
boleć, ranić, kaleczyć
take took taken
brać
build built built
budować
wake woke woken
budzić
be was/were been
być
cut cut cut
ciąć, kaleczyć
feel felt felt
czuć
read read read
czytać
give gave given
dawać
get got got
dostawać
ring rang rung
dzwonić
bite bit bitten
gryźć
lose lost lost
gubić, przegrywać
eat ate eaten
jeść
put put put
kłaść, stawiać
cost cost cost
kosztować
steal stole stolen
kraść
buy bought bought
kupować
break broke broken
łamać, psuć
catch caught caught
łapać
fly flew flown
latać
dream dreamt dreamt
marzyć, śnić
have had had
mieć
think thought thought
myśleć, uważać
smell smelt smelt
pachnieć, czuć
drink drank drunk
pić
write wrote written
pisać
pay paid paid
płacić
burn burnt burnt
płonąć, palić
swim swam swum
pływać
show showed shown
pokazywać
let let let
pozwalać
lend lent lent
pożyczać (komuś)
drive drove driven
prowadzić (samochód), kierować
come came come
przychodzić
bring brought brought
przynosić
make made made
robić (tworzyć)
grow grew grown
rosnąć, hodować
understand understood understood
rozumieć
throw threw thrown
rzucać
sit sat sat
siedzieć
hear heard heard
słyszeć
sleep slept slept
spać
spend spent spent
spędzać, wydawać
sing sang sung
śpiewać
meet met met
spotykać, poznawać
sell sold sold
sprzedawać
stand stood stood
stać
become became become
stawać się, zostawać
shoot shot shot
strzelać
hold held held
trzymać
teach taught taught
uczyć (kogoś)
learn learnt learnt
uczyć się
hit hit hit
uderzać, trafiać
hide hid hidden
ukrywać, ukrywać się
fall fell fallen
upadać, spadać, opadać
fight fought fought
walczyć
see saw seen
widzieć
know knew known
wiedzieć, znać
choose chose chosen
wybierać
send sent sent
wysyłać
begin began begun
zaczynać
light lit lit
zapalać, oświetlać
forget forgot forgotten
zapominać
shut shut shut
zatrzaskiwać
mean meant meant
znaczyć, mieć na myśli
find found found
znajdować
leave left left
zostawiać, opuszczać, wychodzić