Level 11 Level 13
Level 12

/ə/


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a
/ə/
the
/ðə/
of
/əv/
about
/əˈbaʊt/
common
/ˈkɒm.ən/
butter
/ˈbʌt.ə/
standard
/ˈstæn.dəd/
accuse
/əˈkjuːz/
that
/ðət/
banana
/bəˈnɑː.nə/
father
/ˈfɑː.ðə/
camera
/ˈkæm.rə/
ahead
/əˈhed/
leopard
/ˈlep.əd/
amazement
/əˈmeɪz.mənt/
over
/ˈəʊ.və/
avoid
/əˈvɔɪd/
stubborn
/ˈstʌb.ən/
figure
/ˈfɪɡ.ə/
copper
/ˈkɒp.ə/
at
/ət/
do
/də/ /du/ /duː/
ever
/ˈev.ə/
affect
/əˈfekt/
thorough
/ˈθʌr.ə/
better
/ˈbet.ə/
bottom
/ˈbɒt.əm/
column
/ˈkɒl.əm/
amateur
/ˈæm.ə.tə/
error
/ˈer.ə/
forgive
/fəˈɡɪv/
object
/əbˈdʒekt/
objective
/əbˈdʒek.tɪv/
percent
/pəˈsent/
iron
/aɪən/