Level 21 Level 23
Level 22

/ɑː/


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
scar
/skɑː/
father
/ˈfɑː.ðə/
start
/stɑːt/
hard
/hɑːd/
harbour
/ˈhɑː.bə/
mask
/mɑːsk/
are
/ɑː/
macabre
/məˈkɑː.brə/
surpass
/səˈpɑːs/
glance
/ɡlɑːns/
laugh
/lɑːf/
half
/hɑːf/
after
/ˈɑːf.tə/
alarm
/əˈlɑːm/
answer
/ˈɑːn.sə/
arm
/ɑːm/
army
/ˈɑː.mi/
art
/ɑːt/
article
/ˈɑː.tɪ.kl̩/
ask
/ɑːsk/
bastard
/ˈbɑː.stəd/
branch
/brɑːntʃ/
cast
/kɑːst/
castle
/ˈkɑː.sl̩/
chance
/tʃɑːns/
class
/klɑːs/
command
/kəˈmɑːnd/
dance
/dɑːns/
dark
/dɑːk/
demand
/dɪˈmɑːnd/
disaster
/dɪˈzɑː.stə/
garbage
/ˈɡɑː.bɪdʒ/
grant
/ɡrɑːnt/
part
/pɑːt/
heart
/hɑːt/
harmful
/ˈhɑːm.fəl/
can't
/kɑːnt/