Level 23 Level 25
Level 24

/ɔː/


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
raw
/rɔː/
thought
/θɔːt/
law
/lɔː/
north
/nɔːθ/
war
/wɔː/
door
/dɔː/
prawn
/prɔːn/
clause
/klɔːz/
brought
/brɔːt/
caught
/kɔːt/
saw
/sɔː/
floor
/flɔː/
for
/fɔː/
normally
/ˈnɔː.mə.li/
your
/jɔː/
jaw
/dʒɔː/
before
/bɪˈfɔː/
towards
/təˈwɔːdz/
walk
/wɔːk/
tall
/tɔːl/
ought
/ɔːt/
source
/sɔːs/
sauce
/sɔːs/
underwater
/ˌʌn.dəˈwɔː.tə/
audible
/ˈɔː.dɪ.bl̩/
cautious
/ˈkɔː.ʃəs/
sought
/sɔːt/
warn
/wɔːn/
nought
/nɔːt/
airport
/ˈeə.pɔːt/
warm
/wɔːm/
assure
/əˈʃɔː/
awful
/ˈɔː.fəl/
awkward
/ˈɔː.kwəd/
ball
/bɔːl/
board
/bɔːd/
bored
/bɔːd/
born
/bɔːn/
call
/kɔːl/
core
/kɔː/
corner
/ˈkɔː.nə/
daughter
/ˈdɔː.tə/
draw
/drɔː/
enormous
/ɪˈnɔː.məs/
disorder
/dɪˈsɔː.də/
ensure
/ɪnˈʃɔː/
forward
/ˈfɔː.wəd/
sort
/sɔːt/
towards
/təˈwɔːdz/
court
/kɔːt/
poor
/pɔː/
fortune
/ˈfɔː·tʃuːn/