Level 25 Level 27
Level 26

/ɜː/


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
earn
/ɜːn/
thirst
/θɜːst/
first
/ˈfɜːst/
third
/θɜːd/
purchase
/ˈpɜː.tʃəs/
reserve
/rɪˈzɜːv/
pearl
/pɜːl/
work
/wɜːk/
firm
/fɜːm/
certain
/ˈsɜː.tən/
worse
/wɜːs/
burglar
/ˈbɜː.ɡlə/
surgery
/ˈsɜː.dʒər.i/
circular
/ˈsɜː.kjʊ.lə/
curve
/kɜːv/
bird
/bɜːd/
blurred
/blɜːd/
curb
/kɜːb/
turn
/tɜːn/
burst
/bɜːst/
journey
/ˈdʒɜː.ni/
hurt
/hɜːt/
urban
/ˈɜː.bən/
urgent
/ˈɜː.dʒənt/
whirl
/wɜːl/
emerge
/ɪˈmɜːdʒ/
circuit
/ˈsɜː.kɪt/
shirt
/ʃɜːt/
world
/wɜːld/
thirty
/ˈθɜː.ti/
perfect
/ˈpɜː.fekt/
dirty
/ˈdɜː.ti/
early
/ˈɜː.li/
further
/ˈfɜː.ðə/
worm
/wɜːm/
burn
/bɜːn/
girl
/ɡɜːl/
dessert
/dɪˈzɜːt/
certainly
/ˈsɜː.tən.li/
dirty
/ˈdɜː.ti/
deserve
/dɪˈzɜːv/
further
/ˈfɜː.ðə/
murder
/ˈmɜː.də/
occur
/əˈkɜː/
perfect
/ˈpɜː.fekt/
prefer
/prɪˈfɜː/
surface
/ˈsɜː.fɪs/
merchandise
/ˈmɜː.tʃən.daɪs, -daɪz/
curse
/kɜːs/
kernel
/ˈkɜː.nəl/