Level 31 Level 33
Level 32

/aɪ/


49 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
trying
/ˈtraɪ.ɪŋ/
entire
/ɪnˈtaɪə/
higher
/ˈhaɪ.ə/
hire
/haɪə/
miner
/ˈmaɪ.nə/
minor
/ˈmaɪ.nə/
eye
/aɪ/
price
/praɪs/
high
/haɪ/
try
/traɪ/
choir
/kwaɪə/
mild
/maɪld/
survive
/səˈvaɪv/
horizon
/həˈraɪ.zən/
tiny
/ˈtaɪ.ni/
characterize
/ˈkær.ɪk.tə.raɪz/
client
/ˈklaɪ.ənt/
climate
/ˈklaɪ.mət/
combine
/kəmˈbaɪn/
criterion
/kraɪˈtɪə.ri.ən/
decide
/dɪˈsaɪd/
decline
/dɪˈklaɪn/
fire
/faɪə/
exercise
/ˈek.sə.saɪz/
despite
/dɪˈspaɪt/
deny
/dɪˈnaɪ/
either
/ˈaɪ.ðə/
dimension
/ˌdaɪˈmen.ʃən/
direct
/daɪˈrekt/
environment
/ɪnˈvaɪ.rən.mənt/
flight
/flaɪt/
identify
/aɪˈden.tɪ.faɪ/
item
/ˈaɪ.təm/
migration
/maɪˈɡreɪ.ʃən/
mind
/maɪnd/
pint
/paɪnt/
private
/ˈpraɪ.vət/
quiet
/kwaɪət/
tired
/taɪəd/
variety
/vəˈraɪə.ti/
diurnal
/ˌdaɪˈɜː.nəl/
dilute
/daɪˈluːt/
diverse
/daɪˈvɜːs/
decisive
/dɪˈsaɪ.sɪv/
python
/ˈpaɪ.θən/
licence
/ˈlaɪ.səns/
inquiry
/ɪnˈkwaɪə.ri/
awry
/əˈraɪ/
divulge
/daɪˈvʌldʒ/