Level 35 Level 37
Level 36

/əʊ/


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
go
/ɡəʊ/
boat
/bəʊt/
show
/ʃəʊ/
know
/nəʊ/
coat
/kəʊt/
dough
/dəʊ/
sew
/səʊ/
flow
/fləʊ/
though
/ðəʊ/
toe
/təʊ/
coach
/kəʊtʃ/
clone
/kləʊn/
load
/ləʊd/
phoned
/fəʊnd/
those
/ðəʊz/
oath
/əʊθ/
home
/həʊm/
over
/ˈəʊ.və/
mediocre
/ˌmiː.diˈəʊ.kə/
most
/məʊst/
ago
/əˈɡəʊ/
almost
/ˈɔːl.məʊst/
alone
/əˈləʊn/
low
/ləʊ/
also
/ˈɔːl.səʊ/
although
/ɔːlˈðəʊ/
approach
/əˈprəʊtʃ/
bone
/bəʊn/
borrow
/ˈbɒr.əʊ/
both
/bəʊθ/
broken
/ˈbrəʊ.kən/
close
/kləʊz/
coal
/kəʊl/
coalition
/kəʊ.əˈlɪʃ.ən/
coat
/kəʊt/
code
/kəʊd/
cold
/kəʊld/
cope
/kəʊp/
exposure
/ɪkˈspəʊ.ʒə/
focus
/ˈfəʊ.kəs/
hold
/həʊld/
hole
/həʊl/
host
/həʊst/
hotel
/həʊˈtel/
impose
/ɪmˈpəʊz/
loan
/ləʊn/
local
/ˈləʊ.kəl/
mode
/məʊd/
moment
/ˈməʊ.mənt/
notice
/ˈnəʊ.tɪs/
only
/ˈəʊn.li/
process
/ˈprəʊ.ses/
protein
/ˈprəʊ.tiːn/
roll
/rəʊl/