Level 7 Level 9
Level 8

/ʌ/


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
love
/lʌv/
mud
/mʌd/
strut
/strʌt/
but
/bʌt/
bunk
/bʌŋk/
uncle
/ˈʌŋ.kl̩/
blood
/blʌd/
cup
/kʌp/
swum
/swʌm/
come
/kʌm/
run
/rʌn/
tough
/tʌf/
nut
/nʌt/
bun
/bʌn/
roughly
/ˈrʌf.li/
tongue
/tʌŋ/
country
/ˈkʌn.tri/
fuck
/fʌk/
some
/sʌm/
sum
/sʌm/
lung
/lʌŋ/
muscle
/ˈmʌs.l̩/
cousin
/ˈkʌz.ən/
money
/ˈmʌn.i/
worry
/ˈwʌr.i/
month
/mʌnθ/
front
/frʌnt/
above
/əˈbʌv/
adult
/ˈæd.ʌlt/
assumption
/əˈsʌmp.ʃən/
club
/klʌb/
colour
/ˈkʌl.ə/
comfort
/ˈkʌm.fət/
comfortable
/ˈkʌm.fə.tə.bl̩/
courage
/ˈkʌr.ɪdʒ/
cover
/ˈkʌv.ə/
dull
/dʌl/
dozen
/ˈdʌz.ən/
discover
/dɪˈskʌv.ə/
flood
/flʌd/
govern
/ˈɡʌv.ən/
husband
/ˈhʌz.bənd/
oven
/ˈʌv.ən/
onion
/ˈʌn.jən/
stomach
/ˈstʌm.ək/
cunt
/kʌnt/