Level 7 Level 9
Level 8

Day 8


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Aggressor
/əˈɡresər/ Person or nation that begins quarrel assailant. (Người hoặc quốc gia mở đầu cuộc xung đột; kẻ xâm lược, kẻ tấn công)
Altitude
/ˈæltɪtuːd/ Height; elevation; high position; eminence.
Calamity
/kəˈlæməti/ Great misfortune; catastrophe; disaster. (Đại bất hạnh; tai hoạ; đại hoạ.)
Congregate
/ˈkɑːŋɡrɪɡeɪt/ Come together into a crowd; assemble; gather.
Convene
/kənˈviːn/ Meet or come together in a group for a specific purpose.
Cordiality
/ˌkɔːrdʒiləti/ Friendliness; warmth of regard.
Crony
/ˈkroʊni/ Close companion; intimate friend; chum. (Bồ bịch thân; bạn thân; bè bạn cũ.)
Deliberately
/dɪˈlɪbərətli/ in a carefully thought out manner; on purpose; purposely. (Một cách có suy tính cẩn thận; chủ đích; có dụng ý.)
Dispense with
/dɪˈspens/ do without; along without. (Không phải; không cần làm.)
Dubious
/ˈduːbiəs/ Doubtful; uncertain; questionable. (Đầy sự ngờ vực; không chắc chắn; có thể đặt thành câu hỏi.)