Level 1 Level 3
Level 2

1 - 15 (Pronunciation)


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yi1 zhang1 zhuo1 zi5
一张桌子
yi1 zhang1 zhi3
一张纸
yi1 zhang1 guang1 pan2
一张光盘
yi1 zhang1 bian4 tiao2
一张便条
liang3 tiao2 lu4
两条路
yi1 tiao2 ku4 zi5
一条裤子
wu3 tiao2 lv4 she2
五条绿蛇
san1 ben3 shu1
三本书
wo3 zhi3 you3 yi1 ben3 ci2 dian3
我只有一本词典
si4 wei4
四位
liang3 wei4 lao3 shi1
两位老师
liang3 fen4 mi3 fan4
两份米饭
yao4 ji3 fen4?
要几份?
yi4 zhi1 bi3
一支笔
yi4 zhi1 xie2 zi5
一只鞋子