Level 3 Level 5
Level 4

16 - 30 (Pronunciation)


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yi4 zhi1 kuai4 zi5
一只筷子
zhe4 san1 zhi1 mao1
这三只猫
yi4 shuang1 xie2 zi5
一双鞋子
liang3 shuang1 kuai4 zi5
两双筷子
liang3 liang4 zi4 xing2 che1
两辆自行车
na4 liang4 che1
那辆车
liang3 shou3 ge1
两首歌
zhe4 shou3 shi1
这首诗
jin1 tian1 you3 wu3 jie2 ke4
今天有五节课
ji4 feng1 xin4
寄封信
si4 ba3 shao2 zi5
四把勺子
na3 ba3 yi3 zi5?
哪把椅子?
yi1 bei1 shui3
一杯水
na4 ge4 bei1 zi5
那个杯子
liang3 bei1 hei1 ka1 fei1
两杯黑咖啡