Level 12 Level 14
Level 13

Kế toán giá vốn hàng bán (kê khai thường xuyên)


5 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nợ 632 - Có 155, 156
Trị giá vốn thành phẩm, dịch vụ được xác định là tiêu thụ
Nợ 632 - Có 157
Sản phẩm, hàng hóa gửi bán đã xác định là tiêu thụ
Nợ 632 - Có 156
Giá gốc bất động sản đầu tư bán trong kỳ
Nợ 632 - Có 154
Sản phẩm sản xuất hoàn thành giao bán ngay
Nợ 632 - Có 154
Giá thành dịch vụ hoàn thành được xác định là tiêu thụ trong kỳ