Level 2 Level 4
Level 3

Kế toán thuế GTGT được khấu trừ


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nợ 133 - Có 33312
Thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp nhưng được khấu trừ
Nợ 133 - Có 111, 112, 331
Thuế GTGT được khấu trừ khi mua vật liệu, hàng hóa, TSCĐ
Nợ 152, 153, 156, 211 ... Có 111, 112, 331
Giá trị vật tư, hàng hóa, TSCĐ
Nợ 33311 - Có 133
Thuế GTGT đầu vào được khầu trừ với thuế GTGT phải nộp
Nợ 142, 242, 632, 642 - Có 133
Thuế GTGT đầu vào không được khầu trừ
Nợ 111, 112 - Có 133
Thuế GTGT được NSNN hoàn lại
Nợ 111, 112, 331 - Có 152, 153, 156, 211... - Có 133
Chiếu khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại