Level 4 Level 6
Level 5

Kế toán chi phí QLKD


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Nợ 642 - Có 111, 112, 331
Chi phí dịch vụ mua ngoài
Nợ 642 - Có 152, 153, 611
Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ dùng cho quản lý kinh doanh
Nợ 642 - Có 334, 338
Chi phí nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý
Nợ 642 - Có 351, 352
Trích lập quỹ dự phòng mất việc làm, dự phòng phải trả khác
Nợ 642 - Có 159 (1592)
Lập dự phòng phải thu khó đòi
Nợ 642 - Có 214
Trích khấu hao tài sản cố định
Nợ 642 - Có 142, 242, 335
Chi phí trả trước và chi phí phải trả tính vào chi phí quản lý kinh doanh
Nợ 642 - Có 333
Các khoản thuế, phí và lệ phí
Nợ 111, 112 - Có 642
Các khoản ghi giảm chi phí quản lý kinh doanh
Nợ 352 - Có 642
Hoàn nhập số chênh lệch dự phòng bảo hành sản phẩm, dự phòng phải trả khác
Nợ 159 (1592) - Có 642
Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi
Nợ 911 - Có 642
Cuối kỳ kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh để xác định kết quả